Publikationer

Här hittar du publikationer från Vänerns vattenvårdsförbund. 

Sjöarkivet – äldre publikationer

I sjöarkivet på Länsstyrelsen i Mariestad kan du läsa äldre rapporter om Vänern. Arkivet innehåller bara ett exemplar av varje rapport.

Sjöarkivet

Vänerns fåglar

Vänern är viktig som häckningsmiljö och rastplats för många fågelarter. Christensen, A. & Peilot, S. Vänerns vattenvårdsförbund, 2010. Rapport nr 55. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Fågelinventeringen 2004. Kortrapport

En kortfattad sammanställning av resultat och speciella händelser om inventeringen av fågelskär 2004 redovisas i den här kortrapporten. T. Landgren. Vänerns vattenvårdsförbund, 2004. Skrivelse 2004/030

Fågelskär i Vänern 2001-2003

Inventering av kolonihäckande sjöfåglar i Vänern ingår i program för samordnad nationell miljöövervakning i Vänern och är ett led i Natura 2000- övervakningen. Inventeringen av