Publikationer

Här hittar du publikationer från Vänerns vattenvårdsförbund. 

Sjöarkivet – äldre publikationer

I sjöarkivet på Länsstyrelsen i Mariestad kan du läsa äldre rapporter om Vänern. Arkivet innehåller bara ett exemplar av varje rapport.

Sjöarkivet

Undersökningar av sedimentkemi i Vänern 2018

Hösten 2018 genomförde NIRAS på uppdrag av Vänerns vattenvårdsförbund undersökningar av metaller och organiska miljögifter i Vänersediment. Uppdraget utfördes inom den nationella miljöövervakningen i Vänern

Paleolimnologisk undersökning i Vänern och Vättern

Denna undersökning har gjorts som specialprojekt inom miljöövervakningen och har finansierats av Naturvårdsverket. Renberg m.fl. Utgiven av Vänerns vattenvårdsförbund rapport nr 26, Vätternvårdsförbundet och Naturvårdsverket