Förslag till reviderat sedimentkemiprogram för Vänern

Under 2018 genomfördes den tredje undersökningen av metaller och organiska miljögifter i Vänersediment, vilket bara görs vart tionde år. Våren 2020 gav vattenvårdsförbundet NIRAS i uppdrag att se över programmet. Ett förslag till reviderat sedimentkemiprogram har tagits fram där provpunkter och analyser har lagts till prio ett eller prio två, för att därmed kunna anpassa programmet till framtida budget. Förslag till reviderat sedimentkemiprogram för Vänern. Nils Ekeroth, John Sternbeck, Tomas Hjorth, NIRAS. Underlagsrapport, Vänern vattenvårdsförbund, 27 november 2020.

Bilagor

Innehållsförteckning