Undersökningar

Flera års miljöövervakning har gjort att man fått tillgång till mängder av värdefulla analysdata, vilka är nödvändiga för att studera Vänerns kvalitet. 

De undersökningarna som genomförs i Vänerns vattenvårdsförbunds regi ingår i den nationella miljöövervakningen. Det finns också undersökningar som ingår i industriernas eller avloppsreningsverkens egenkontroll av sin verksamhet och miljöpåverkan (så kallad recipientkontroll). Samordning sker mellan dessa undersökningar och vattenvårdsförbundets. Recipientkontrollen rapporteras bland annat i årsrapporter från Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden (gäller Dättern) och från Mariestadsfjärden och Åmålsviken. 

Undersökningsprogram

I Programmet för samordnad nationell miljöövervakning i Vänern beskrivs de undersökningar som genomförs i Vänerns vattenvårdsförbunds regi. Undersökningarna finansieras av Vänerns vattenvårdsförbund, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelserna i Värmlands och Västra Götalands län. Resultat från undersökningarna rapporteras på Vänerdagen och i årsrapporteringen på webben. Ytterligare information om undersökningarna och projekten kan du få genom att kontakta Vänerkansliet. 

Vitmärla. Foto: Lars Eriksson, Sveriges lantbruksuniversitet.

Bottendjur

Undersökning av bottenfauna i Storvänern syftar till att kvalitativt och kvantitativt beskriva status samt eventuella förändringar i bottenfaunasamhällets sammansättning i sjöns djupaste delar.   Undersökningar av

Djurplankton. Foto: Björn Kinsten.

Djurplankton

Undersökning av djurplankton i Storvänern syftar till att mäta individtätheter och biovolymer. Provtagningsfrekvens Undersökningar av djurplankton i Vänern sker vid tre stationer: Tärnan, Dagskärsgrund och

Ekoräkning av fisk. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Ekoräkning av fisk

Vänerns vanligaste fiskarter är nors och siklöja. Varje år räknas fiskbestånden med hjälp av ekolodning och provtrålningar. Resultaten från ekolodningarna redovisas årligen på Vänerns webb.

Gullspångsälven. Foto: Dan Thorsén.

Hotade fiskarter i tillflödena

I delprogrammet ingår övervakning av de naturligt lekande stammarna av lax och öring i Gullspångsälven och Klarälven samt öring  i Tidan. Undersökningarna finansieras av fiskevårdsmedel.

Fågelskär. Foto: Erik Landgren.

Fågelskär

De kolonihäckande sjöfågelarterna övervakas genom årlig inventering av drygt 800 fågelskär i Vänern. Inventeringarna syftar till att följa populationsutvecklingen för enskilda arter samt att ge

Båt på öppet hav. Fiskar i nät. Foto: Thomas Andersson.

Miljögifter i fisk

Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i abborre och gädda. Samtliga fiskar som analyseras bestäms med avseende på längd, vikt och ålder. För åldersbestämning

Propp, sedimentkemi. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Sedimentkemi

Sedimentprover tas vart tionde år. Syftet med provtagningarna är att undersöka sedimentens innehåll av metaller och stabila organiska ämnen. Undersökningar av sedimenten i Vänern sker vid

Strandvegetation. Tätt buskage vid vattnet. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Strandvegetation

Utmed Vänerns stränder pågår en snabb igenväxning. Inventeringar görs av strandvegetationen och av öppen strandmiljö kring Vänern för att bedöma vilka åtgärder som krävs för

Makrofyter. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Undervattensväxter

Undervattensväxter inventeras i 22 utvalda delområden i Vänern, ungefär vart femte år. Samtidigt genomförs också en bedömning av den ekologiska statusen utifrån förekommande vattenväxter, enligt

Undersökning vattenkemi. Foto: Ingrid Nygren, Sveriges lantbruksuniversitet

Vattenkemi

Vattenundersökningar har pågått i Vänern sedan 1973 med i stort sett samma metoder och analyser. Syftet med provtagningarna är att beskriva vattenkemiskt tillstånd och förändringar

Provtagning växtplankton

Växtplankton

Undersökning av växtplankton syftar till att beskriva tillstånd och förändringar i den öppna vattenmassan. Vid undersökningarna följer man upp biologiska effekter av förändringarna i Vänerns

Provtagning Vänern

Om miljöövervakningen

År 1973 startade miljöövervakningen i Storvänern. Nuvarande program reviderades 2011. Programmet är uppdelat i en fast del och en rörlig del.    Den fasta delen