Undervattensväxter

Makrofyter. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Undervattensväxter inventeras i 22 utvalda delområden i Vänern, ungefär vart femte år. Samtidigt genomförs också en bedömning av den ekologiska statusen utifrån förekommande vattenväxter, enligt Vattendirektivet.

Utförande

Metodiken vid makrofytinventeringen i Vänern följer i huvudsak Havs- och vattenmyndighetens Undersökningstyp: Makrofyter i sjöar, version 3.0 2015-06-26. Undersökningstypen är inte helt anpassad för våra stora sjöar, så vissa mindre avsteg behöver göras vid inventeringarna vilka beskrivs och motiveras i rapporterna. Antalet transekter läggs ut till det att artantalet planar ut, enligt anvisningar i undersökningstypen.

Inventeringen genomförs såväl genom metoden fridykning (snorkling) som krattning i områden med undermåligt siktdjup. Frekvensen för ingående arter redovisas också i enlighet med undersökningstypen. Genom att definiera en art som förekommer i minst 5 procent av de inventerade provrutorna som allmän har också frekvensen av dessa arter räknats ut. Genom att analysera hur stor del av antalet noterade arter som förekommer allmänt ges en bild av sjöns ekologi. Analysen avser flytblads- och undervattensarter förutom mossor.

I Vänern ingår totalt 22 delområden som vi inventerar cirka vart femte år.

Bakgrund till inventeringar i Stora sjöar

Den första inventeringen av undervattensväxter gjordes i Vänern 2005 med en metodik framtagen för de stora sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren. Mellan 2010 och 2011 gjordes en förnyad inventering för att undersöka förändringar av undervattensväxter. Dessutom behövdes fler fasta övervakningstransekter läggas ut. Uppdraget genomfördes i samarbete med vattenvårdsförbunden för Vänern, Vättern och Mälaren på uppdrag av Naturvårdsverket.

Eftersom inventeringsmetodiken var annorlunda för de tidigare inventeringarna är det svårt att jämföra resultaten mellan de olika provtagningarna. Dessutom inventerades färre transekter vid de tidigare inventeringarna. Men det går ändå att hitta vissa skillnader i djuputbredning för flera delområden.