Fakta

Vänern är Sveriges största sjö och Europas tredje största. Sjön har en mycket stor skärgård med omkring 22 000 öar, holmar och skär. Vänerns avrinningsområde är landets största, på cirka 46 880 kvadratkilometer. Det motsvarar tio procent av landets yta. Sjön bjuder på havsliknande miljöer med kala klippor och skär, stora sandstränder och grunda vikar. Här finns artrika strandängar, lövsumpskogar och stora fågel- och våtmarksområden. 

Några av de vattendrag som rinner till Vänern är Klarälven, Upperudsälven, Byälven, Norsälven, Tidan och Lidan. Vänerns utlopp Göta älv är landets vattenrikaste älv, med en medelvattenföring på cirka 550 kubikmeter per sekund. 

Tillrinningsområdet domineras av skog, med drygt två tredjedelar av ytan. Åker- och betesmark täcker en sjättedel av tillrinningsområdet och störst andel finns söder om Vänern. 

Rött utsläpp i Skogshallsådran vid elektrokemiska fabrikens strand. Rödfärgat vatten. Foto: Hugo Hassel.

Miljöhistoria

Vänern har påverkats av människor under många århundraden. Industrialisering, jordbruk, sjöfart och vattenkraftsreglering är sådant som ökat belastningen på miljön. Sjön har haft stor betydelse,

Mindre myrlejonslända

Biologisk mångfald

Vänern har ett rikt växt- och djurliv med flera ovanliga arter i och vid sjön. En del av dessa är utrotningshotade. En sammanställning av arterna

Igenväxt strand. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Igenväxning

Igenväxningen av Vänerns stränder och skär är troligen den miljöförändring som påverkar sjöns hotade arter allra mest. Vegetationen vid Vänern har förändrats på två sätt:

Ölmeviken

Övergödning

Övergödningen i Vänern har ökat men ger oftast inga akuta problem. Högre kvävehalter gynnar bland annat vassväxterna i sjön och blågrönalger har blivit vanligare. Däremot

Kalvö_Strandäng 2004

Förändring i landskapet

Vänerns värden utgörs inte bara av vattnet, utan även av landskapet runt sjön. Flera faktorer kan påverka natur- och kulturvärden i Vänerlandskapet negativt. Det handlar

Solnedgång Vänern. Foto: Björn Kinsten.

Miljögifter

Miljögifter kan komma till Vänern både från marken eller från förorenade områden runt sjön, men också genom luftnedfall. Miljögifter kan läcka ut i Vänern genom