Förändring i landskapet

Kalvö_Strandäng 2004
Strandäng med upphört bete och hävd.

Vänerns värden utgörs inte bara av vattnet, utan även av landskapet runt sjön.

Flera faktorer kan påverka natur- och kulturvärden i Vänerlandskapet negativt. Det handlar till exempel om:

  • stora eller många nya bryggor eller annan strandnära bebyggelse,
  • mobilmaster och vindkraftverk,
  • och upphört bete och hävd av strandängar.

Det finns även farhågor om att fisklekområden, stannfåglar, flyttfåglar, insekter och fladdermöss kan påverkas negativt av ett förändrar landskap.

Särskilt värdefull natur

Regeringen har pekat ut Vänern som ett av de områden i landet som har särskilt värdefull natur, enligt tredje och fjärde kapitlet i Miljöbalken.

En långsiktig plan bör finnas för Vänern som helhet, så att samhällets förändringar tar hänsyn till Vänerns stora natur- och kulturvärden. Planen bör fungera som underlag till kommunernas översiktsplaner, energiplaner och liknande.

Vänerns vattenvårdsförbund har tagit fram en vattenvårdsplan för Vänern och den är ett underlag till det fortsatta arbetet.