Miljögifter

Solnedgång Vänern. Foto: Björn Kinsten.

Miljögifter kan komma till Vänern både från marken eller från förorenade områden runt sjön, men också genom luftnedfall.

Miljögifter kan läcka ut i Vänern genom diffus spridning från marken, som exempelvis kvicksilver. De kan också läcka från särskilt förorenade områden runt sjön. Då handlar det ofta om kvicksilver, PCB eller dioxin.

Hur det bromerade flamskyddsmedlet PBDE sprids är mer oklart. Men misstänkta källor är luftnedfall, sopförbränning och slam från avloppsreningsverk. Även låga halter kan medföra stor skada, som hormonellt påverkande ämnen. Många av miljögifterna finns kvar i sjön under en lång tid.

Även PFAS-ämnen, som är ett samlingsnamn för högfluorerade och industriellt framställda kemikalier, kan sprids till Vänern. PFAS kan läcka eller släppas ut från industriella områden, med avloppsvatten och dagvatten, från deponier och förorenade områden som brandövningsplatser. En del kommer även via luftanfall i regn eller snö.

Fisk och miljögifter

Vänerns fiskar har förhöjda halter av kvicksilver, PCB, dioxin och det bromerade flamskyddsmedlet PBDE. Livsmedelsverket har tagit fram kostrekommendationer för hur ofta man kan äta en del av Vänerns feta fiskar och gädda. På grund av förhöjda halter av kvicksilver och PBDE nås inte miljökvalitetsnormerna, varken i Vänern eller i andra sjöar i landet.

Vänern är naturligt näringsfattig och därför mer känslig för miljögifter än mer näringsrika sjöar. Vänern lider fortfarande av ”gamla synder”. Flera av miljögifterna i Vänerns fiskar minskar inte eller minskar långsamt. Trots att många punktutsläpp har upphört sedan länge. Sannolikt beror detta på att förorenade områden läcker ut miljögifter till Vänern via bland annat vattendragen till sjön.

Rester av bekämpningsmedel hittades vid drygt hälften av alla provtagningar (1986-2000) i jordbruksåar vid Vänern, enligt en rapport (Bilén, 2001). Rester av bekämpningsmedel hittades också i några privata brunnar. Sammanställningen visar att bekämpningsmedel relativt lätt verkar komma ut i diken och dagvattenledningar och vidare till vattendrag och Vänern, trots att de aldrig var avsedda att hamna där.

Exempel på åtgärder

  • Fortsätt att kartera och sanera förorenade områden vid Vänern som läcker dioxin, kvicksilver och PCB.
  • Redovisa förorenade områden och eventuellt restriktioner av markanvändning i kommunala översiktsplaner.
  • Undersöka förekomsten av ”nya” miljögifter. Det kan handla om olika PFAS-ämnen, bekämpningsmedel, mikroplaster, bromerade flamskyddsmedel eller läkemedelsrester. 
  • Fortsätt att sanera PCB från äldre elektriska kablar, byggnadsmaterial med mera. 
  • Ta fram beredskapsplaner för extremt högt vattenstånd, bland annat för att minska risken för läckage till vatten från förorenade områden och avloppsledningar.
  • Byt ut miljöfarliga kemikalier och bekämpningsmedel inom tillverkningsindustri, jord- och skogsbruk och handeln. Informationskampanjer, rådgivning, tillsyn och forskning behövs för att hitta bättre alternativ.
  • Kartlägg förekomst, belastning och effekter av miljögifter i Vänern och dess tillflöden.