Biologisk mångfald

Mindre myrlejonslända
Mindre myrlejonslända

Vänern har ett rikt växt- och djurliv med flera ovanliga arter i och vid sjön. En del av dessa är utrotningshotade.

En sammanställning av arterna finns i Årsrapport 2004, Hotade och sällsynta arter (sid 59).

Hotade arter

Öppna, solbelysta stränder och sandstränder är idag ovanliga eftersom Vänerns stränder och skär växer igen. Strandbräsma, flygsandvägstekel, skedand och mindre strandpipare är några arter som har missgynnats. Tamdjur som betar stränderna gynnar många av växterna och djuren.

Några hotade arter har ökat. År 2001 började till exempel havsörnen häcka vid Vänern igen, efter ett uppehåll på över hundra år.

Främmande arter ett hot

Risken att Vänern ska få in fler främmande arter är stor. Nya arter och sjukdomar kan komma in med sjöfartens barlastvatten och vid utsättningar av fiskar, damm- och akvarieväxter eller via fiskodlingar. En del främmande arter kan skada och påverka dricksvattnets kvalitet och sjöns växter och djur. Främmande fisksjukdomar är ett hot mot Gullspångslaxens och Klarälvslaxens överlevnad. I Vänern har man hittills upptäckt sju kända främmande arter och de som har haft störst negativ effekt på sjön är signalkräfta, kräftpest och mink.

Fysisk påverkan

Utbyggnaden av vattenkraften, vattenregleringar och andra förändringar i åar och älvar till Vänern har påverkat viktiga lek- och uppväxtområden för många arter. Det handlar till exempel om Gullspångslaxen, Klarälvslaxen och fiskarna asp och färna.

Åtgärder

Nedan listas några exempel på åtgärder för att främja den biologiska mångfalden:

  • Åtgärder behövs för att förhindra att främmande arter och sjukdomar kommer till Vänern med fartygens barlastvatten, med införsel av nya damm- och akvarieväxter, fiskodlingar, fiskutsättningar med mera.
  • Skydda häckningarna av roskarl, skräntärna, havsörn och andra hotade fågelarter.
  • Skydda och återställ lek- och uppväxtområden för hotade fiskar och andra hotade arter i vattendragen till Vänern.
  • Bevara de naturligt lekande laxarna och öringarna i Gullspångsälven, Klarälven och Tidan.
  • Fler betade strandängar behövs och en röjning av tidigare kala skär och igenväxta sandstränder.
  • Inventera Vänerns djur och växter så att kunskapen ökar om vilka arter och livsmiljöer som är hotade.

Läs mer

Hotade arter av fisk i tillflödena