Strandvegetation

Strandvegetation. Tätt buskage vid vattnet. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Utmed Vänerns stränder pågår en snabb igenväxning. Inventeringar görs av strandvegetationen och av öppen strandmiljö kring Vänern för att bedöma vilka åtgärder som krävs för att hindra att igenväxningen fortsätter.

Stråkvis inventering sedan år 2000

Stråkvis inventering innebär att strandväxter inventeras efter ett antal fasta linjer från land och vinkelrätt mot sjön. Metoden är enkel och kostnadseffektiv och undersöker de kvalitativa förändringarna. 

Inventeringsfrekvens och lokaler

Undersökningen gjordes för första gången år 2000. Då inventerades vegetationen med stråk vid Vänerns stränder med en metod speciellt framtagen för Vänern och dess igenväxning av vass, buskar och träd. En uppföljning gjordes 2003, 2009, 2014 och 2019. Vid undersökningarna 2009 kompletterades metodiken med en total artinventering utefter stråken, fler stråk i fler biotoper, blottad sand samt höjdinmätning av stråken.

Inventeringen ger exakta värden för alla växtarter på stränderna och i strandkanten ned till ca 1 meters djup. På djupare vatten är flygfotografier ett bättre alternativ för att undersöka vass, säv och flytblad.

Provtagningsfrekvensen bör vara minst vart femte år. 26 stråk inventerades årligen mellan 2010-2020 under perioden 1 augusti till 5 september.

Under 2022-2023 har programmet utvärderats. Utvärderingen publicerades våren 2024: Stråkvis vegetationsinventering – Utvärdering av metodik och resultat för den Stråkvisa vegetationsinventeringen på Vänerstränderna – Vänerns vattenvårdsförbund (vanern.se).  

Inventeringslokaler i Vänern. Inringade lokaler har inventerats årligen 2010-2020.

Inventering av öppen strandmiljö

Vänerns vattenvårdsförbund har initierat ett projekt för skötsel av Vänerns stränder. I detta projekt genomfördes en inventering av vilka stränder som är öppna idag och man analyserade också hur mycket som behöver skötas för att människor, djur och växter ska få tillgång till stränderna och den biologiska mångfalden bevaras. 

Vi behöver omgående arbeta för att motverka igenväxningen. det innebär både restaureringar av igenväxände stränder och skär, återupptaget bete och slåtter samt också en miljöanpassad reglering av Vänerns vattennivåer.

Två rapporter togs fram i projekt Skötsel av Vänerns stränder:

Inventering av öppen strandmiljö runt Vänern (del 1)
Öppen strandmiljö runt Vänern – värden, analys av skötselbehov och kostnader (del 2)

Bakgrund

Vänerns vikar och skärgårdsområden har växt igen av vass, buskar och träd. Stora områden av vassvegetation påverkar de strandnära miljöerna kraftigt och har förändrat livsmiljön för alla Vänerns strandlevande växter och djur. Vassen ökade i princip mellan 1940-talet och 1975, från en mycket låg täckningsgrad till mycket hög i skyddande områden. Buskar och träd ökade däremot på stränderna under 1980-talet och igenväxningen pågår idag för fullt.

Idag ser man en viss vassminskning, sannolikt beroende på nedisning och gåsbete. Igenväxningen av stränderna med buskar och träd påskyndas av en stabilare vattennivå, något som infördes då en ny tappningsstrategi för Vänern infördes under 2008. Man kan inte styra isläggning, däremot kan man aktivt tillåta högre vattenstånd, låta fler stränder betas och/ eller slås samt utföra röjningar manuellt.