Stråkvis vegetationsinventering – Utvärdering av metodik och resultat för den Stråkvisa vegetationsinventeringen på Vänerstränderna

Detta är en utvärdering av miljöövervakningsprogrammet Programmet för inventering av strandvegetation med stråk i Vänern. Syftet med utvärderingen är att utvärdera hela programmet, vilket inkluderar frågor relaterade till design, val av fältmetodik, kvalitetssäkring av analyser och rapportering. Utvärderingen skall också ta fram förslag som kan göra inventeringen bättre framöver.

Hans Gardfjell, Skoglig resurshushållning Sveriges Lantbruksuniversitet. Vänerns vattenvårdsförbund, 2024. Rapport nr 141. ISBN/ISSN-nr: 1403–6134.

En webbversion av rapporten finns också på SLUs hemsida: https://akka.srh.slu.se/Vanern/

Innehållsförteckning