Pelagisk fisk i Vänern 2021

Årsredovisning av pelagisk fisk (nors och siklöja) i Vänern 2021, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.Rogell, B. & Axenrot, T. SLU Akvatiska resurser. SLU.aqua.2022.5.1-257. Vänerns vattenvårdsförbund, 2022.

Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2021

Rapport med sammanställning över provtagningar i Mariestadsfjärden under 2021. Recipientkontrollen i Mariestadsfjärden har sedan starten 1982 samordnats med provtagningarna i Storvänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Rapport 2022:6.

Bottendjur i Storvänern 2021

Årsredovisning av bottendjur i Storvänern 2021, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2022.

Växtplankton i Storvänern 2021

Årsredovisning av växtplankton i Storvänern 2021, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.Sonesten, L. och Quintana, I. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2022.

Vattenkvaliteten i Storvänern 2021

Årsredovisning av vattenkvaliteten i Storvänern 2021, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2022.

Glacialrelikta kräftdjur i Mälaren, Vänern och Vättern 2021 – Resultat av håvning

Skattningar av tätheten hos glacialrelikta kräftdjur (i första hand Pungräka, M. relicta s.l. ) genomförs med hjälp av vertikalhåvning med stor håv i mörker under kvällstid i slutet på sommaren. Denna rapport redovisar undersökningarna från Vänern, Vättern och Mälaren i augusti 2021. Undersökningen finansierades med medel från respektive vattenvårdsförbund och Havs- och vattenmyndigheten. Björn Kinsten. […]

Översyn av krav på miljögiftsövervakning för de stora sjöarna

De tre stora sjöarna, Vänern, Vättern och Mälaren har sedan mitten av 1960-talet varit föremål för omfattande provtagningsverksamhet. I det nationella delprogrammet Stora Sjöar görs bland annat vattenkemiska och biologiska undersökningar i sjö och tillflöden, miljögiftsundersökningar i vatten, sediment och biota, samt samordnat provfiske av kommersiella och övriga arter. Suzanne Faxneld och Anne L Soerensen, […]

Mikroplast i sediment från Vänern, Vättern och Mälaren

Under 2017 gjordes en kartläggning av mikroplast i ytvatten i Sveriges Stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Som en uppföljning till studien från 2017 och för att få en mer heltäckande bild av mikroplastförekomsten i sjöarna, tog vattenvårdsförbunden initiativ till denna studie av mikroplast i sediment. Projektmedel har sökts och beviljats av Naturvårdverket. Analyserna […]

Metaller och miljögifter i abborre från Vänern 2020-Dalbosjön

Under 2020 genomfördes undersökningar av metaller och organiska miljögifter i abborre i Vänern på totalt tio stationer. Undersökningen 2020 kunde utökas med en ny lokal i Dalbosjön i Vänern utanför Åmål. I den här rapport redovisas resultatet från den nya lokalen i Dalbosjön. Då det är den första undersökningen på denna lokal jämförs analysresultaten med […]