Glacialrelikta kräftdjur i Mälaren, Vänern och Vättern 2021 – Resultat av håvning

Skattningar av tätheten hos glacialrelikta kräftdjur (i första hand Pungräka, M. relicta s.l. ) genomförs med hjälp av vertikalhåvning med stor håv i mörker under kvällstid i slutet på sommaren. Denna rapport redovisar undersökningarna från Vänern, Vättern och Mälaren i augusti 2021. Undersökningen finansierades med medel från respektive vattenvårdsförbund och Havs- och vattenmyndigheten. Björn Kinsten. […]

Översyn av krav på miljögiftsövervakning för de stora sjöarna

De tre stora sjöarna, Vänern, Vättern och Mälaren har sedan mitten av 1960-talet varit föremål för omfattande provtagningsverksamhet. I det nationella delprogrammet Stora Sjöar görs bland annat vattenkemiska och biologiska undersökningar i sjö och tillflöden, miljögiftsundersökningar i vatten, sediment och biota, samt samordnat provfiske av kommersiella och övriga arter. Suzanne Faxneld och Anne L Soerensen, […]

Mikroplast i sediment från Vänern, Vättern och Mälaren

Under 2017 gjordes en kartläggning av mikroplast i ytvatten i Sveriges Stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Som en uppföljning till studien från 2017 och för att få en mer heltäckande bild av mikroplastförekomsten i sjöarna, tog vattenvårdsförbunden initiativ till denna studie av mikroplast i sediment. Projektmedel har sökts och beviljats av Naturvårdverket. Analyserna […]

Metaller och miljögifter i abborre från Vänern 2020-Dalbosjön

Under 2020 genomfördes undersökningar av metaller och organiska miljögifter i abborre i Vänern på totalt tio stationer. Undersökningen 2020 kunde utökas med en ny lokal i Dalbosjön i Vänern utanför Åmål. I den här rapport redovisas resultatet från den nya lokalen i Dalbosjön. Då det är den första undersökningen på denna lokal jämförs analysresultaten med […]

Norra Vänern 2020

På uppdrag av Norra Vänerns Intressenter utförde SGS (f.d. SYNLAB) i samarbete med Medins Havs- och Vattenkonsulter 2020 års undersökningar av vattenmiljön i sjöar och vattendrag inom ramen för den samordnade recipientkontrollen i norra Vänern och tillflödande älvars mynningsområden inom Värmlands län. Årets undersökningar omfattade vattenkemi, växtplankton, kiselalger, bottenfauna, nätprovfiske och kvicksilver i gädda från […]

Inventering av fågelskär i Vänern 2021

En kortfattad sammanfattning av resultaten från inventeringen av fågelskär i Vänern under 2021.Jan Rees, Länsstyrelsen Värmland. Vänerns vattenvårdsförbund, 2021.

Inventering av invasiva främmande arter i Vänern- Kinesisk ullhandskrabba

Rapporten är framtagen inom ett LOVA- finansierat samarbetsprojekt mellan Vänerns vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Högskolan i Skövde. Högskolan i Skövde fick uppdraget i december 2020 för en förstudie för en inventering av invasiva främmande arter ”IFA” i Vänern. Vänerns vattenvårdsförbund med Länsstyrelserna runt Vänern ser ett stort behov […]

PM – Sexvärt krom i råvatten från Vänern 2020

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har gjort en uppföljande mätning under år 2020 av förekomsten av sexvärt krom (Cr6+) i Vänern, då en tidigare undersökning från 2017 visade på förhöjda halter. Länsstyrelsen Västra Götaland har därför analyserat ytterligare råvattenprover från samma 10 råvattenintag i Vänern som provtogs 2017, 5 platser i Dalbosjön samt 5 i […]

Pelagisk fisk i Vänern 2020

Årsredovisning av pelagisk fisk (nors och siklöja) i Vänern 2020, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.Axenrot, T. Sötvattenslaboratoriet, SLU. SLU.aqua.2021.5-223. Vänerns vattenvårdsförbund, 2021.