Kväve och fosfor i tolv Vänerbäckar 2021-2023

Provtagningsprogrammet vi kallar Vänerbäckar startades upp andra halvan av 2021 med extra pengar från Havs- och Vattenmyndigheten. Syftet var att få bättre underlag om övergödningssituationen i ett antal vattenförekomster som inte ingår i andra övervakningsprogram. Provtagningen ska ge tillräckligt underlag för att bedöma vattendragens status enligt vattendirektivet. Om provtagningarna fortsätter och åtgärder genomförs kommer det […]

Fåglar på fågelskär i Vänerns skärgårdar – resultat från 30 år av inventeringar

Varje sommar sedan år 1994 under perioden 8–18 juni räknas häckande sjöfåglar i en heltäckande inventering av drygt 800 lokaler med syfte att följa förändringar i de olika arternas populationer. Antalet måsar, trutar och tärnor som häckar på fågelskär i Vänern har varierat mycket över de 30 år som inventeringen utförts, men har på senare […]

Stråkvis vegetationsinventering – Utvärdering av metodik och resultat för den Stråkvisa vegetationsinventeringen på Vänerstränderna

Detta är en utvärdering av miljöövervakningsprogrammet Programmet för inventering av strandvegetation med stråk i Vänern. Syftet med utvärderingen är att utvärdera hela programmet, vilket inkluderar frågor relaterade till design, val av fältmetodik, kvalitetssäkring av analyser och rapportering. Utvärderingen skall också ta fram förslag som kan göra inventeringen bättre framöver. Hans Gardfjell, Skoglig resurshushållning Sveriges Lantbruksuniversitet. […]

Makrofyter i Vänern 2019-2023

Inom den nationella miljöövervakningen i Vänern ingår inventeringen av makrofyter (undervattensväxter). I Vänern inventeras totalt 22 delområden med en provtagningsfrekvens på cirka vart femte år. I den här rapporten redovisas resultaten från inventeringarna av makrofyter i samtliga delområden i Vänern mellan åren 2019-2023. Under 2023 genomfördes undersökningar av makrofyter i fem av delområden i Vänern. […]

Glacialrelikta kräftdjur i Vänern, Vättern och Mälaren 2023 – Resultat av håvning

Skattningar av tätheten hos glacialrelikta kräftdjur (i första hand Pungräka, M. relicta s.l. ) genomförs med hjälp av vertikalhåvning med stor håv i mörker under kvällstid i slutet på sommaren. Denna rapport redovisar undersökningarna från Vänern, Vättern och Mälaren i augusti 2023. Undersökningen finansierades med medel från respektive vattenvårdsförbund och Havs- och vattenmyndigheten. Björn Kinsten. […]

Vattenkvaliteten i Vänerns tillflöden och utlopp 2022

Årsredovisning av vattenkvaliteten i Vänerns tillflöden och utlopp 2022, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern med stöd från Havs- och vattenmyndigheten. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2023.

Inventering av fågelskär i Vänern 2023

En kortfattad sammanfattning av resultaten från inventeringen av fåglar på Vänerns fågelskär under 2023.Övervakning av fåglar på Vänerns fågelskär. Sammanfattning av inventeringsresultatet 2023. Jan Rees, Länsstyrelsen Värmland. Vänerns vattenvårdsförbund, 2023.

Norra Vänern 2018-2022

På uppdrag av Norra Vänerns Intressenter utförde SGS Analytics Sweden AB i samarbete med Medins Havs- och Vattenkonsulter 2022 års undersökningar av vattenmiljön i sjöar och vattendrag inom ramen för den samordnade recipientkontrollen i norra Vänern och tillflödande älvars mynningsområden inom Värmlands län. Årets undersökningar omfattade vattenkemi, växtplankton, kiselalger, bottenfauna och kvicksilver i gädda från […]

Växtplankton i Storvänern 2022

Årsredovisning av växtplankton i Storvänern 2022, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern med stöd från Havs- och vattenmyndigheten. Sonesten, L. och Quintana, I. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2023.

Bottendjur i Storvänern 2022

Årsredovisning av bottendjur i Storvänern 2022, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern med stöd från Havs- och vattenmyndigheten. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2023.