Inventering av fågelskär i Vänern 2023

En kortfattad sammanfattning av resultaten från inventeringen av fåglar på Vänerns fågelskär under 2023.Övervakning av fåglar på Vänerns fågelskär. Sammanfattning av inventeringsresultatet 2023. Jan Rees, Länsstyrelsen Värmland. Vänerns vattenvårdsförbund, 2023.

Norra Vänern 2018-2022

På uppdrag av Norra Vänerns Intressenter utförde SGS Analytics Sweden AB i samarbete med Medins Havs- och Vattenkonsulter 2022 års undersökningar av vattenmiljön i sjöar och vattendrag inom ramen för den samordnade recipientkontrollen i norra Vänern och tillflödande älvars mynningsområden inom Värmlands län. Årets undersökningar omfattade vattenkemi, växtplankton, kiselalger, bottenfauna och kvicksilver i gädda från […]

Växtplankton i Storvänern 2022

Årsredovisning av växtplankton i Storvänern 2022, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.Sonesten, L. och Quintana, I. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2023.

Bottendjur i Storvänern 2022

Årsredovisning av bottendjur i Storvänern 2022, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2023.

Vattenkvaliteten i Storvänern 2022

Årsredovisning av vattenkvaliteten i Storvänern 2022, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2023.

Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2022

Rapport med sammanställning över provtagningar i Mariestadsfjärden under 2022. Recipientkontrollen i Mariestadsfjärden har sedan starten 1982 samordnats med provtagningarna i Storvänern. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Rapport 2023:10.

Lax och öring i Gullspångsälven 2022

Årsredovisning av lax och öring i Gullspångsälven 2022, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.Håkan Magnusson, Mariestads kommun. Förvaltningsgruppen för Gullspångsälvens naturreservat 2023-08-11. Vänerns vattenvårdsförbund, 2023.

Pelagisk fisk i Vänern 2022

Årsredovisning av pelagisk fisk (nors och siklöja) i Vänern 2022, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.Rogell, B. & Axenrot, T. SLU Akvatiska resurser. SLU.aqua.2022.5.1-257. Vänerns vattenvårdsförbund, 2023.

Metaller och miljögifter i abborre från Vänern 2022

Under 2022 genomfördes undersökningar av metaller och organiska miljögifter i abborre i Vänern från lokalerna Åsundaön, Torsö och Dalbosjön. Sedan 1996 har tungmetaller och PCB undersökts årligen i abborre från de två lokalerna Torsö och Åsundaön i sydöstra respektive norra Vänern. Analyser av ytterligare organiska föroreningar, såsom dioxiner och PFAS, har tillkommit under åren. Under […]

Glacialrelikta kräftdjur i Vänern, Vättern och Mälaren 2022 – Resultat av håvning

Skattningar av tätheten hos glacialrelikta kräftdjur (i första hand Pungräka, M. relicta s.l. ) genomförs med hjälp av vertikalhåvning med stor håv i mörker under kvällstid i slutet på sommaren. Denna rapport redovisar undersökningarna från Vänern, Vättern och Mälaren i augusti 2022. Undersökningen finansierades med medel från respektive vattenvårdsförbund och Havs- och vattenmyndigheten. Björn Kinsten. […]