Norra Vänern 2018-2022

På uppdrag av Norra Vänerns Intressenter utförde SGS Analytics Sweden AB i samarbete med Medins Havs- och Vattenkonsulter 2022 års undersökningar av vattenmiljön i sjöar och vattendrag inom ramen för den samordnade recipientkontrollen i norra Vänern och tillflödande älvars mynningsområden inom Värmlands län. Årets undersökningar omfattade vattenkemi, växtplankton, kiselalger, bottenfauna och kvicksilver i gädda från Kattfjorden. Dessutom redovisas resultat från undersökningen av metaller och miljögifter i abborre, som utfördes av Calluna AB på uppdrag av Norra Vänerns Intressenter och Vänerns Vattenvårdsförbund. Årets rapport är en flerårsrapport för femårsperioden 2018-2022, varför även resultat från nätprovfiske finns med.

Ann-Charlotte Norborg Carlsson, SGS Analytics Sweden AB 2023.

Innehållsförteckning