Strandnära bottenfauna i Vänern 2023

Under 2023 gav Länsstyrelsen i Värmland inom sitt arbete med invasiva främmande arter ett uppdrag till Sweco Sverige AB, tidigare Medins Havs och Vattenkonsulter AB, att undersöka bottenfaunasamhället på tolv lokaler i Vänern. Syftet med undersökningen var att beskriva bottenfaunasamhället för att få ett underlag och upptäcka eventuella förändringar och bedöma eventuell miljöpåverkan och ge underlag för miljömålen. Men också för att i ett tidigt skede eventuellt upptäcka invasiva främmade arter, så kallade ”dörrknackararter”. Sju av lokalerna har provtagits tidigare (2014 och 2003) medan fem av lokalerna var nya. Undersökningen har finansierats av Länsstyrelsen i Värmland, Länsstyrelsen i Västra Göta land och Vänerns vattenvårdsförbund.

Karin Johansson & Carin Nilsson, Sweco. Strandnära bottenfauna i Vänern 2023. Vänerns vattenvårdsförbund, 2024. Rapport nr 143. ISBN/ISSN-nr: 1403–6134.

Innehållsförteckning