Kväve och fosfor i tolv Vänerbäckar 2021-2023

Provtagningsprogrammet vi kallar Vänerbäckar startades upp andra halvan av 2021 med extra pengar från Havs- och Vattenmyndigheten. Syftet var att få bättre underlag om övergödningssituationen i ett antal vattenförekomster som inte ingår i andra övervakningsprogram. Provtagningen ska ge tillräckligt underlag för att bedöma vattendragens status enligt vattendirektivet. Om provtagningarna fortsätter och åtgärder genomförs kommer det också förhoppningsvis på sikt vara möjligt att se trender i vattendragen. Från 2022 har Vänerns vattenvårdsförbund tagit över finansieringen av provtagningarna. I nuvarande form är programmet ett samarbete mellan kommunerna som utför provtagningen, Vänerns vattenvårdsförbund som betalar analyserna och Länsstyrelsen som är projektledare och sammanställer resultaten.

Ragnar Lagergren, Länsstyrelsen Västra Götaland. Vänerns vattenvårdsförbund, 2024. Rapport nr 142. ISBN/ISSN-nr: 1403–6134.

Innehållsförteckning