Vattenkemi

Undersökning vattenkemi. Foto: Ingrid Nygren, Sveriges lantbruksuniversitet

Vattenundersökningar har pågått i Vänern sedan 1973 med i stort sett samma metoder och analyser. Syftet med provtagningarna är att beskriva vattenkemiskt tillstånd och förändringar i Vänern och dess tillflöden/utlopp.

Följande parametrar analyseras: Temperatur, konduktivitet, pH, kalcium, magnesium, natrium, kalium, alkalinitet, sulfatjoner, klorid, ammonium, nitrit-nitrat, totalkväve, fosfat, totalfosfor, totalt organiskt kol (TOC), turbiditet, absorbans, syrgas, kisel, klorofyll a, siktdjup.

Metallhalterna i Storvänerns vatten är låga och ibland under detektionsgränsen. Därför mäts metaller inklusive kvicksilver endast i Vänerns utlopp, station Vargön i Göta älv. Här analyseras också de ordinarie vattenkemiska variablerna.

Läs mer om analysmetoder i Havs- och vattenmyndighetens undersökningstyp: Vattenkemi i sjöar (havochvatten.se).

Provtagningsfrekvens

Vattenkemiprover tas fem gånger per år i Storvänern. Provtagningarna sker under april, maj, juni, augusti och oktober vid tre olika stationer.

  • Station 1 Tärnan SSO
  • Station 2 Dagskärsgrund N
  • Station 3 Megrundet N
  • Provtagning sker även av vattenkvaliteten i Vänerns utlopp, Göta älv. Vänerns utlopp vid Vargön provtas en gång per månad.

Station 1 Tärnan SSO och station 3 Megrundet N provtas från följande djup: 0,5; 10; 30 och 1 meter ovan botten.
Station 2 Dagskärsgrund N provtas från: 0,5; 10 och 1 meter ovan botten.

Vattenkemi i Vänerns tillflöden och utlopp

Fler undersökningar av vattenkvaliteten görs i Vänern, fast inte i vattenvårdsförbundets regi. Inom den samordnade recipientkontrollen (industriernas och avloppsreningsverkens egen kontroll av sin verksamhet) sker provtagningar vid fler stationer. Provtagning i de större tillflödena sker inom respektive vattenvårdsförbund/vattenförbund för tillflödena eller inom den nationella miljöövervakningen. Transporter i tillflödena av framförallt kväve och fosfor används vid budgetberäkningar, källfördelning och prognoser för Vänerns vattenkvalitet. Något som sammanställs årligen inom den nationella miljöövervakningen.

Syftet med undersökningarna är:

  • att beskriva vattenkemiskt tillstånd och förändringar i Vänerns tillflöden och utlopp,
  • att ta fram underlag för massbalansberäkningar för olika ämnen som tillförs Vänern,
  • att ta fram underlag för beräkning av ämnestransporter i Vänerns tillflöden och utlopp

Mer information om recipientkontrollen och provtagningen i tillflödena kan fås från Vänerkansliet.

Provtagningsstationer i Vänerns tillflöden och utlopp. Prov tas i mitten av varje månad, dvs. 12 gånger per år. Vattenkvaliteten undersöks av respektive vattenvårdsförbund för de flesta av vattendragen, medan några undersöks genom Länsstyrelsen i Värmland läns regi.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.