Vattenkemi

Undersökning vattenkemi. Foto: Ingrid Nygren, Sveriges lantbruksuniversitet

Vattenundersökningar har pågått i Vänern sedan 1973 med i stort sett samma metoder och analyser. Syftet med provtagningarna är att beskriva vattenkemiskt tillstånd och förändringar i Vänern och dess tillflöden/utlopp.

Följande parametrar analyseras: Temperatur, konduktivitet, pH, kalcium, magnesium, natrium, kalium, alkalinitet, sulfatjoner, klorid, ammonium, nitrit-nitrat, totalkväve, fosfat, totalfosfor, totalt organiskt kol (TOC), turbiditet, absorbans, syrgas, kisel, klorofyll a, siktdjup.

Metallhalterna i Storvänerns vatten är låga och ibland under detektionsgränsen. Därför mäts metaller inklusive kvicksilver endast i Vänerns utlopp, station Vargön i Göta älv. Här analyseras också de ordinarie vattenkemiska variablerna.

Läs mer om analysmetoder i Havs- och vattenmyndighetens undersökningstyp: Vattenkemi i sjöar (havochvatten.se).

Provtagningsfrekvens

Vattenkemiprover tas fem gånger per år i Storvänern. Provtagningarna sker under april, maj, juni, augusti och oktober vid tre olika stationer.

  • Station 1 Tärnan SSO
  • Station 2 Dagskärsgrund N
  • Station 3 Megrundet N
  • Provtagning sker även av vattenkvaliteten i Vänerns utlopp, Göta älv. Vänerns utlopp vid Vargön provtas en gång per månad.

Station 1 Tärnan SSO och station 3 Megrundet N provtas från följande djup: 0,5; 10; 30 och 1 meter ovan botten.
Station 2 Dagskärsgrund N provtas från: 0,5; 10 och 1 meter ovan botten.

Vattenkemi i Vänerns tillflöden och utlopp

Fler undersökningar av vattenkvaliteten görs i Vänern, fast inte i vattenvårdsförbundets regi. Inom den samordnade recipientkontrollen (industriernas och avloppsreningsverkens egen kontroll av sin verksamhet) sker provtagningar vid fler stationer. Provtagning i de större tillflödena sker inom respektive vattenvårdsförbund/vattenförbund för tillflödena eller inom den nationella miljöövervakningen. Transporter i tillflödena av framförallt kväve och fosfor används vid budgetberäkningar, källfördelning och prognoser för Vänerns vattenkvalitet. Något som sammanställs årligen inom den nationella miljöövervakningen.

Syftet med undersökningarna är:

  • att beskriva vattenkemiskt tillstånd och förändringar i Vänerns tillflöden och utlopp,
  • att ta fram underlag för massbalansberäkningar för olika ämnen som tillförs Vänern,
  • att ta fram underlag för beräkning av ämnestransporter i Vänerns tillflöden och utlopp

Mer information om recipientkontrollen och provtagningen i tillflödena kan fås från Vänerkansliet.

Provtagningsstationer i Vänerns tillflöden och utlopp. Prov tas i mitten av varje månad, dvs. 12 gånger per år. Vattenkvaliteten undersöks av respektive vattenvårdsförbund för de flesta av vattendragen, medan några undersöks genom Länsstyrelsen i Värmland läns regi.