Miljögifter i fisk

Båt på öppet hav. Fiskar i nät. Foto: Thomas Andersson.

Undersökning av stabila organiska ämnen och metaller i abborre och gädda.

Samtliga fiskar som analyseras bestäms med avseende på längd, vikt och ålder. För åldersbestämning utnyttjas skilda delar för olika arter. Vidare bestäms levervikt, leversomatiskt index, fetthalt, maginnehåll och gonadvikt (könsorganens relativa storlek).

Abborre

Insamling och analyser av abborre sker årligen vid tre lokaler, Åsundaön, Torsö och Dalbosjön-Åmål. Abborren används inom den nationella miljöövervakningen för bland annat kontroll av vissa metaller och stabila organiska ämnen i mindre sjöar. Likaså har arten undersökts i andra stora sjöar, exempelvis Vättern och Mälaren. Det byggs därmed med tiden upp ett allt större jämförelsematerial till undersökningarna av Vänerns abborrpopulation. Genom att välja relativt små individer, som är lika stora och av samma kön, minskar risken för att olika omgivningsfaktorer ska vara styrande för resultaten.

Gädda

Insamling och analyser av gädda sker enligt programmet vart femte år från Millesvik skärgård. Arten är viktig för Vänerfisket (yrkes- och fritidsfisket) och omfattas samtidigt av allmänna gränsvärden för saluhållning och av kostrekommendationer. Gäddan har jämfört med andra arter visat sig vara särskilt effektiv att anrika kvicksilver.

NummerNamn – lägeFiskart
1SO Åsundaönabborre
2Dalbosjön (Åmål)abborre
3V Torsö (Onsö)abborre
5Millesvikgädda

Mål och syfte med undersökningen

  • Genom mätningar i abborre följa fisksamhällets exponering för metaller och vissa stabila organiska ämnen som komplement till de i tiden glesare sedimentkemiska undersökning­arna. Viss hälsostatus undersöks hos fisken.
  • Fungera som referens till andra mätningar av fisksamhällen i områden som är mer påverk­ade av lokala utsläpp eller av diffust läckage från exempelvis förorenade områden.
  • Möjliggöra framtida analyser av ämnen som inte ingår i den löpande övervakningen genom lagring av fiskmaterial i provbank.

Program miljögifter i fisk Storvänern