Växtplankton

Provtagning växtplankton

Undersökning av växtplankton syftar till att beskriva tillstånd och förändringar i den öppna vattenmassan.

Vid undersökningarna följer man upp biologiska effekter av förändringarna i Vänerns siktförhållanden och näringsnivå. Man tittar på växtplanktonsamhällets artsammansättning, relativ förekomst av olika arter samt individtäthet och biomassa av växtplankton. Information om biomassa och artsammansättning hos växtplankton är nödvändigt för att tolka förändringar på andra trofinivåer, till exempel djurplankton, bottenfauna och fisk.

Klorofyll är ett mått på mängden växtplankton som finns i vattnet. Klorofyllhalten varierar ganska mycket mellan åren och halterna uppvisar inte någon direkt trend.

Provtagningsfrekvens

Undersökningar av växtplankton i Vänern sker vid tre stationer:

  • Station 1 Tärnan SSO
  • Station 2 Dagskärsgrund N
  • Station 3 Megrundet N

Provtagning görs vid stationerna fyra gånger per år under april, maj, juni och augusti månad på ett djup av 0-8 meter (blandprov). Provtagning av sjöns växtplankton sker samtidigt med provtagningen av vattenkemi.