Fågelskär

Fågelskär. Foto: Erik Landgren.

De kolonihäckande sjöfågelarterna övervakas genom årlig inventering av drygt 800 fågelskär i Vänern.

Inventeringarna syftar till att följa populationsutvecklingen för enskilda arter samt att ge underlag för bedömning av olika skärgårdsområdens betydelse för fågellivet sett i ett längre tidsperspektiv.

Inventeringen finansieras med länsstyrelsernas vårdanslag och med regionala medel till miljöövervakning i Vänern. Vänerkansliet samordnar sammanställningen och datalagringen av inventeringen. Samordnare för fågelinventeringen är Jan Rees, Länsstyrelsen Värmland. 

Särskild inventeringsmetod för Vänern

Inventeringsmetoden som används har utvecklats särskilt för räkning av kolonihäckande sjöfåglar i Vänern. Ett grundkrav har varit att inventeringen ska kunna upprepas årligen utan risk för negativ inverkan på fågelfaunan.

Inventeringen sker genom att på avstånd räkna, oftast utan landstigning, antalet uppskrämda fåglar på de olika skären. Räkningarna görs i mitten av juni när fågelskärens häckfågelfauna är som mest komplett. Metoden är förhållandevis billig och därmed kan alla kända fågelskär i Vänern inventeras.

Metoden är tagen från Naturvårdsverkets handledning för miljöövervakning Sötvatten (Landgren och Pettersson, 2011), undersökningstyp – Fåglar på fågelskär i stora sjöar.

Handledning för övervakning av fåglar på fågelskär i Stora sjöar. Sammanfattning av arbetsmoment enligt basnivån i Naturvårdsverkets undersökningstyp.