Sedimentkemi

Propp, sedimentkemi. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Sedimentprover tas vart tionde år. Syftet med provtagningarna är att undersöka sedimentens innehåll av metaller och stabila organiska ämnen.

Undersökningar av sedimenten i Vänern sker vid totalt 19 stationer. Undersökningen sker samordnat med Vänerns vattenvårdsförbunds egna stationer (station 1-7). Övriga stationer är samordnad recipientkontroll med egen finansiering, det vill säga industriernas och de kommunala avloppsreningsverkens egna kontroll av sina utsläpp.

Den första sedimentprovtagningen skedde 1998. Fem prover togs då vid varje station på en provyta omfattande 200 m². Prover togs på skikten 0-1, 4-6, 12-14 och 24-26 cm. För varje skikt gjordes ett samlingsprov. Vid andra provtagningsomgången provtogs och analyserades enbart ytsediment på samtliga provtagningsstationer.

Parametrar

I detta program presenteras ett minimumprogram som kan utökas vid behov. Screening av andra ämnen än de här föreslagna kan bli aktuella.

Metaller

Kvicksilver, koppar, bly, kadmium, zink, arsenik, krom, nickel, kobolt, järn, mangan och silver.

Klororganiska ämnen

Dioxinliknande PCB, PCB7, Dioxin, Bromerade flamskyddsmedel (PBDE), PAH 16, Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), Tributyltennföreningar (TBT), Nonylfenol, Oktylfenol.

Övriga variabler

Torrsubstans (TS), glödningsförlust (GF), kol, totalkväve, totalfosfor, sedimentkaraktär.