Om miljöövervakningen

Provtagning Vänern

År 1973 startade miljöövervakningen i Storvänern. Nuvarande program reviderades 2011. Programmet är uppdelat i en fast del och en rörlig del.   

Den fasta delen består av årligen återkommande undersökningar samt undersökningar som återkommer med glesare periodicitet. I den rörliga delen ingår bland annat undersökningar för vilka metodutveckling ännu pågår, samt undersökningar som genomförs som engångsinsatser. I den rörliga delen reserveras också medel årligen för kampanjvisa undersökningar, till exempel när tillfälliga miljöstörningar uppstår.

Vi följer trenderna i miljön

Allmänt kan miljöövervakning definieras som den verksamhet där tillstånd, trender och effekter i miljön följs. Verksamheten ska beskriva tillståndet i miljön på ett sådant sätt att de är användbara i miljöarbetet.

Syftet med den nationella miljöövervakningen är att:

  • beskriva Vänerns kemiska och biologiska tillstånd och dess utveckling och därmed ge underlag för uppföljning av miljömål och miljöförbättrande åtgärder,
  • i samverkan med andra program ge underlag för beräkning av ämnestillförsel från olika källor samt för upprättande av materialbalanser för beskrivning av olika ämnens omsättning i Vänern,
  • ge underlag för regionala miljöanalyser,
  • vara referens för lokalt miljövårdsarbete samt stödja samordning och gemensam kvalitetssäkring av olika övervakningsinsatser i Vänern.

Delprogram Stora sjöar

Den nationella miljöövervakningen i Vänern ingår i Havs- och vattenmyndighetens miljöövervakning programområde Sötvatten, delprogram Stora sjöar. Delprogrammet Stora sjöar omfattar programmen för tre regionala vattenvårdsförbund: Vänerns vattenvårdsförbund, Vätternvårdsförbundet och Mälarens vattenvårdsförbund.

Data som samlas in från miljöövervakningen i Vänern, Vättern och Mälaren läggs i nationella databaser och rapporter finns tillgängliga digitalt på respektive vattenvårdsförbunds webbplats, www.vanern.se, www.vattern.org och malaren.org.

Det finns tre utsjöstationer inom den nationella miljöövervakningen i Vänern: Tärnan SSO, Dagskärsgrund N och Megrundet N.