Mikroplast i sediment från Vänern, Vättern och Mälaren

Under 2017 gjordes en kartläggning av mikroplast i ytvatten i Sveriges Stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren.

Som en uppföljning till studien från 2017 och för att få en mer heltäckande bild av mikroplastförekomsten i sjöarna, tog vattenvårdsförbunden initiativ till denna studie av mikroplast i sediment. Projektmedel har sökts och beviljats av Naturvårdverket. Analyserna utfördes på Örebro universitet vid MTM forskningscentrum under 2020-2021.

Anna Rotander, Örebro universitet MTM Forskningscentrum, Institutionen för naturvetenskap och teknik. Vänerns vattenvårdsförbund, 2021. Rapport nr 130. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning