Sjöarkivet

I sjöarkivet på Länsstyrelsen i Mariestad hittar du äldre rapporter om Vänern. Det finns bara ett exemplar av varje rapport i sjöarkivet. Det går inte att beställa exemplar av rapporterna.

Är du intresserad av någon av rapporterna? Då är du välkommen att besöka Länsstyrelsen och läsa rapporten på plats. Ring gärna före besöket så det finns någon som kan visa dig tillrätta.

Telefonnumret till vår växel är 010-224 40 00. Du kan även kontakta någon av oss på Vänerkansliet.

Om du vill ta kopior av sidor i rapporterna går det bra, men till en mindre kostnad som regleras i avgiftsförordningen (SFS 2011:216 §18). 

Biologi

Här hittar du rapporter från sjöarkivet om biologi och Vänern.

Ämne och undersökningsårFörfattare och utgivningsårTitel
Bottendjur, 1959Lysén, Gunnar, 1959Analys av ett antal bottenprov med avseende på makrozosamhällenas kvalitativa och kvantitativa sammansättning
Biologi, 1966Holmquist, Charlotte, 1966Die sogenannten marin-glazialen Relikte nach neueren Gesichtspunkten, Stuttgart 1966
Påväxtalger, biologi
1968
Statens naturvårdsverk, Undersökningslaboratoriet, Drottningholm, 1969Biologisk undersökning av påväxt och djurformer runt Vänerns stränder den 4-10/6 och 12-14/8 1968
Bottendjur, 1971Institutet för vatten- och luftvärdsforskning, 1971Resultat från IVL:s bottenundersökningar i Vänerns skärgårdar och vikar, februari-mars 1971
Bottendjur, 1973Wiederholm, Tommy, 1973Bottenfaunaundersökningar i Vänern, maj 1973, Statens naturvårdsverk, SNV PM 391. NLU Rapport 64
Biologi, 1975Wiederholm, Torgny, 1975Biologiska undersökningar i Vänern. Ett sammandrag från vänerinformationen i Karlstad den 19/11 1975.
Bottendjur, 1975Wiederholm, Torgny, 1975Bottenfaunan i Åsfjorden, Vänern. Regional variation och påbörjad återhämtning. Statens naturvårdsverk, SNV PM 656, NLU Rapport 83.
Bottendjur, 1977Nagell, 8, Landahl, C C and Larin, H, 1977Quantitative analycies qualitative Composition of bottom Fauna in polluted Parts of Lake Vänern and some Aspects on Water Quality Indices. Reprint from Vatten 4/77
Fåglar, 1975-78Ahlgren, Claes-Göran, Kongbäck, Hans och Olsson, Alf, 1979Produktion av ägg och ungar hos skäggdopping, knipa, storskrake och fiskgjuse i Vänärns skärgårdar 1975-1978. Naturvårdsverkets rapport SNV PM 1121
Fåglar, 1981Alexandersson, Eriksson och Schafferer, 1981Häckfågelinventering i ytterskärgården mellan Örns udde och Hindens rev i södra Vänern 1981
Fåglar, 1985Länsstyrelsen i Älvsborgs län, 1985Fåglar och fågelbiotoper i Vänern
Fåglar, 1987Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1987Fågelinventering. Länsstyrelsen, 1987. meddelande 4/87
Fåglar, 1989Skaraborgs läns ornitologiska förening, Christian Lundgren, 1989Inventering av Vänerns fågelskär i Skaraborgs län 1989
Fåglar, 1993-94Landgren, T. 1995Inventering av fågelskär i Vänern 1993 och 1994. Länsstyrelsen i Värmlands län, rapport nr 1995:12.
Fåglar, 1995Landgren, T. 1995Inventering av fågelskär i Vänern 1995. Länsstyrelsen i Skaraborgs län, meddelande 11/95.
Fåglar, 1996Länsstyrelsen i Älvsborgs län, 1997Inventering av fågelskär i Vänern 1996 Länsstyrelsen i Älvsborgs län Meddelande 1997:4
Fåglar, 1997Landgren, T. 1997Dokumentation av fågelskär enligt ”Kristinehamnsmodellen”. Metodbeskrivning – Anvisningar för inventerare. Länsstyrelsen i Skaraborgs län, meddelande 2/97.
Fåglar, 1997Landgren, T. och Landgren, E., 1998Fågelskär i Vänern – Inventering av fågelskär i Vänern 1997. Länsstyrelsen i Värmlands län, Miljöenheten, rapport 1998:5.

Båtar

Här hittar du rapporter från sjöarkivet om båttrafik i Vänern.

Ämne och undersökningsår Författare och utgivningsårTitel
Fartygstrafik, 1973Vänerhamnkommittén, 1973Slutrapport 1973. Utgiven i samarbete mellan länsstyrelsen i Skaraborgs län, Lidköpings, Götene, Mariestads och Gullspångs kommuner och Näringslivs-kommittén
Båtar, 1981Länsläkarorganisationerna i 0, P, R och S län, 1981Sanitära anläggningar för båttrafiken – redogörelse och förslag
Fartygstrafik, 1981Kommundepartementet, 1981Handlingsprogram för miljösäkra sjötransporter på Vänern och Göta älv. Kommundepartementet, Ds Kn 1981:1
Fartygstrafik, 1984-85SMHI och Sjöfartsverket, 1985Sammanfattning av isvintern och isbrytarverksamheten 1984/85
Fartygstrafik, 1986Vänerns seglationsstyrelse, 1987Vänerns seglationsstyrelses berättelse för år 1986
Båtar, fartygstrafik, 1987Vänern och Trollhätte kanal, 1987Den lönsamma vägen till och från Mellansveriges inland, 1987
Fartygstrafik, 1987Vänerns seglationsstyrelse, 1988Vänerns seglationsstyrelses berättelse för år 1987
Fartygstrafik, 1989Länsstyrelserna i R, S och P län, 1989Miljöatlas för Vänern

Fiskar och fiske

Här hittar du rapporter från sjöarkivet om fiskar och fiske i Vänern.

Ämne och undersökningsår Författare och utgivningsårTitel
Fiskar, 1899-1900Sötvattenslaboratoriet, 1974.Fiskeriundersökningar i Vänern åren 1899-1900. Information från Sötvattenslaboratoriet, 1974.
Fiskar, 1899-1900Wahlberg, VFiskeriundersökningar i Vänern 1899-1900, Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm, nr 7 1974
Fiske, 1965-67Lantbruksnämnden i Värmlands län, 1967Utredning om yrkesfisket i Vänern åren 1965-1967, dess omfattning och utveckling
Fiske, 1971Lantbruksnämnden i Värmlands län, 1971Fiskeristyrelsens förslag till fiskeristadga avgivet år 1971
Fiskar, 1974Sötvattenslaboratoriet, 1974Sikarna i Vänern. Information från Sötvattenslaboratoriet nr 10 1974
Fiskar, 1974Sötvattenslaboratoriet, 1974Fiskens näringsval i öppna Vänern. Information från Sötvattenslaboratoriet nr 17 1974
Fiskar, fiske, 1974Sötvattenslaboratoriet, 1974Fiskar och fiske i Vänern. Information från Sötvattenslaboratoriet nr 8 1974
Fiskar, fiske, 1974Sötvattenslaboratoriet, 1974Information från Sötvattenslaboratoriet nr 1 1974
Fiskar, 1975Almer, Brodde, 1975Restaurera vänerlaxbeståndet! Insjöfisket 5-6: 1975
Fiskar, 1975Sötvattenslaboratoriet, 1975Restaurera vänerlaxbeståndet.
Fiskar, 1975Sötvattenslaboratoriet, 1975Restaurering av vänerlaxbeståndet.
Fiskar, 1975Sötvattenslaboratoriet, 1975Restaurering av vänerlaxbeståndet.
Fiske, 1975Fortsatt fysiskt riksplanearbete, redovisning 1975
Fiskets intressen i Vänern.
Fiske, 1914-1975Länsstyrelsen i Skaraborgs länDiagram över vänerfångstens procentuella fördelning under olika fångstperioder 1914-1975
Fiske, 1977Appelberg, Magnus, 1975Information från Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm. Vänernexpeditionen 1975
Fiskar, 1972-77Sötvattenslab, 1979Vänerprojektet 1972-77, fiskedelen.
Fiske, 1978Fiskenämnden i Skaraborgs län, 1978Yttrande ang besvär över beslut om fiskestadga för Vänern med fjärdar och vikar
Fiske, 1980Fiskenämnden i Värmlands län, 19811980 års fångststatistik för Vänern
Fiskar, 1981Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1981PM, fiskdöd i östra Vänern, våren 1981
Fiske, 1981Fiskenämnden i Värmlans län, 1981Vänern – fångsstatistik år 1981
Fiske, 1982Fiskenämnden i Värmlands län, 1982Vänern – fångststatistik år 1982
Fiske, 1982Fiskenämnden i Värmlands län, 1982Rapport rörande kräftpestens förekomst och spridning i Vänern under år 1982
Fiske, 1983Fiskenämnden i Värmlands län, 1983Rapport rörande kräftpestens förekomst och spridning i Vänern under år 1983
Fiske, 1983Fiskenämnden i värmlands län, 1983Vänern – fångststatistik år 1983
Fiske, 1984Fiskenämnden i Värmlands län, 1984Rapport rörande kräftpestens förekomst och spridning i Vänern under år 1984
Fiske, 1984Fiskenämnden i Värmlands län, 1984Vänern – fångststatistik år 1984
Fiske, 1984VBB, 1984Utveckling av fiskodling i Vänern – förutsättningar för Sea-Ranching
Fiske, 1984VBB, 1984Utveckling av fiskodling i Vänern, skrivelse
Fiske, 1985Fiskenämnden i Värmlands län, 1985Rapport angående kräftpestens spridning och förekomst i Vänern under år 1985
Fiskar, 1986Sötvattenlaboratoriet, 1986Beståndsuppskattning av fisk i Vänern och Hjälmaren
Fiskar, 1987Genetiska institutionen, Stockholms universitet, 1987Angående åtgärder för bevarandet av Klarälvslaxen och Klarälvsöringen
Fiskar, 1987Laxfond Vänern, 1987Ett framtids- och utvecklingsprojekt, 1987
Fiskar, 1987Statens naturvårdsverk, 1987Lax och öring i Vänerområdet. En populationsgenetisk analys.
Fiske, 1987Vänerns fiskareförbund, Sture Gustavsson, 1987Skrivelse med begäran om bestämmelser för utter- och trollingfisket i Vänern
Fiskar, 1988Fiskenämnden i Värmlands län, 1988Redovisning av 1988 års utsättning av lax- och öringsmolt i vänern och i vissa tillrinnande vattendrag
Fiske, 1988Fiskenämnden i Värmlands län, 1989Fångststatistik 1988
Fiskar, 1989Fiskenämnden i Värmland län, 1989Redovisning av 1989 års utsättning av lax- och öringsmolt
Fiske, 1989Fiskenämnden i Värmlands län, 1990Fångststatistik 1989
Fiskar, 1991Länsstyrelsen i Värmlands län, 1991Redovisning av 1991 års utsättning av lax- och öringsmolt i Vänern och vissa tillrinnande vattendrag
Fiskar, 1992Länsstyrelsen i Värmlands län, 19921992 års utsättning av lax- och öringsmolt i Vänern och vissa tillrinnande vattendrag
Fiske, 1992 De licensierade yrkesfiskarnas kommunvisa fördelning runt Vänern år 1992
Fiskar, 1993Hansson, Sture, 1995Hydroakustisk kvantifiering av pelagial fisk i Vänern och Vättern 1993. Länsstyrelsema i S-, R- och P-län, 1995.
Fiskar, 1997Nyberg och Degerman, 1997Utvärdering av nätprovfisken i recipientkontrollen i norra Vänern. Fiskeriverket, 1997

Hydrologi, geologi

Här hittar du rapporter från sjöarkivet om hydrologi och geologi för Vänern.

Ämne och undersökningsår Författare och utgivningsårTitel
Hydrologi, 1960Kommittén för Vänerns vattenvård, 1960Vänerns reglering

Hydrologi, 1959-68Ehlin, Ulf o Carlsson, Bengt, 1968Hydrologiska observationer i Vänern 1959-1968 jämte sammanfattande synpunkter, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut
Hydrologi, 1969Ehlin, Ulf o Carlsson, Bengt, 1970Hydrologiska observationer i Vänern 17-21 mars 1969. Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut
Hydrologi, 1970Ehlin, Ulf, 1970
Språngsiktsrörelser och vattenutbyte. Studier i norra Vänern, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut
Hydrologi, 1971Wennerberg, G, 1971Yttemperaturkartering med strålningstermometer från flygplan över Vänern under 1971, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut
Hydrologi, 1973Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, 1973Undersöknings- och utredningsarbeten vid SMHI: s oceanografiska avdelning. Arbeten våren 1973 och tidigare
Hydrologi, 1975Kvarnäs, Hans, 1975Den geostrofiska strömningen i Värmlandssjön (Vänern). Statens naturvårdsverk SNV PM 561, NLU Rapport 79.
Hydrologi, 1975Lindell, Tommy, 1975Vattenrörelser och vattenutbyte i Vänerns skärgårdszon. Naturgeografiska institutionen 1975.
Hydrologi
1976
Carlsson, Bengt och Holmström, Ingemar, 1976On the dynamies and waterquality of Lake Vänern, The Swedish Meteorological and Hydrological Institute
Hydrologi, 1976Lindell, Tommy, 1976Water movements and excharge processes within five nearshore areas in Lake Vänern, Statens naturvårdsverk, SNV PM 6729 NLU rapport 85
Hydrologi, 1977SMHI, 1977Strömmätningar i sundet mellan Värmlandssjön och Dalbosjön
Hydrologi, 1977SMHI, 1977Modellstudier av spridning av föroreningar i Vänern.
Hydrologi, 1977SMHI, 1977Tillämpning av numerisk modell på Vänern.
Geologi, 1980Håkansson, Lars, 1978Vänerns morfometri och morfologi – en sjömorfometrisk handbok. SNV 1978.

Miljögifter

Här hittar du rapporter från sjöarkivet om miljögifter i Vänern.

Ämne och undersökningsår Författare och utgivningsårTitel
Kvicksilver, 1967 Kvicksilveranalyser 1967
Kvicksilver, 1974Håkansson, Lars o Uhrberg, Roland, 1974Vänern och kvicksilvret
Kvicksilver, 1975Håkansson, Lars, 1975Kvicksilver i Vänern – nuläge och prognos. Statens naturvårdsverk, SNV PM 563, NLU Rapport 80.
Miljögifter, fiskar 1979 Tabell över gifthalter i fångad fisk, 1979
Kvicksilver, 1981Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, 1981Omfördelning av kvicksilver i vänersediment – lägesrapport
Kvicksilver, 1981Statens livsmedelsverk, 1981mg kvicksilver/kg i brax
Miljögifter m.m, 1981Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1981Aluminiumanalyser i Skaraborgs län 1981. Rapport nr 21 från tillsynsgruppen
Miljögifter m.m, 1981Naturhistoriska riksmuséet, 1981Angående Miljögifter i norra Vänern
Kvicksilver, metaller, 1984Uhrberg och Wiederholm, 1985Kvicksilver och andra tungmetaller i vänersediment 1984. Laboratoriet för miljökontroll 1985:14
Miljögifter, fisk, 1990Statens naturvårdsverk, 1990Skrivelse ang dioxinhalter i gädda
Miljögifter, fisk, 1991Statens naturvårdsverk, 1991Skrivelse ang dioxinhalter i fisk
Miljögifter, fisk, 1992Länsstyrelsen i Älvsborgs län, 1992Miljögifter i Vänerlax
Miljögifter m.m, 1995Åtgärdsgrupp Vänern, 1995Metaller och stabila organiska ämnen i Vänern – tillstånd, utveckling, källfördelning, risker. Åtgärdsgrupp Vänern, Rapport nr 2.
Miljögifter, 1996-1997Miljöforskargruppen, 1998Metaller och stabila organiska ämnen i Vänerfisk 1996/1997. Vänerns vattenvårdsförbund Rapport nr. 5 1998.

Natur

Här hittar du rapporter från sjöarkivet som handlar om natur vid Vänern.

Ämne och undersökningsår Författare och utgivningsårTitel
Natur, 1970Karvik, Nils-Gerhard, 1970Djuröarkipelagen i Vänern. Utdrag ur Skaraborgsnatur 7 s 20-26
Natur, 1974Håkansson, Lars, 1974Inventering av öar i Vänern, Statens naturvårdsverk, SNV PM 529
Natur, 1987Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1987Beslut angående naturreservatet Brommö skärgård
Natur, 1987Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1987Beslut angående naturvårdsområdet Västra Brommö i Mariestads kommun
Natur, 1989Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1989Beslut ang naturvårdsområdet Hindens udde – Svalnäs i Söne socken, Lidköpings kommun
Natur, 1989Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1989Beslut ang naturvårdsområdet Parkudden i Rackeby socken, Lidköpings kommun
Natur, 1989Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1989Beslut ang naturvårdsområdet Kållands skärgårdar i Rackeby, Strö och Otterstads socknar, Lidköpings kommun
Natur, 1989Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1989Beslut ang naturvårdsområdet Kållands skärgårdar i Rackeby, Strö och Otterstads socknar, Lidköpings kommun
Natur, plan 1990Terra-Limno Gruppen AB, 1990Miljökonsekvensbeskrivning. Planerad fritidsbebyggelse vid Öboängen

Punktutsläpp

Här hittar du rapporter från sjöarkivet som handlar om punktutsläpp i Vänern.

Ämne och undersökningsår Författare och utgivningsårTitel
Punktutsläpp 1965-1966 Sammanställningar av kommunala avlopp 1965, 1966
Massaindustrin 1968Industrins vatten- och luftvård AB, 1968Utredning omfattande beräkning av nuvarande och framtida ligninutsläpp till Vänern och Göta älv
Massaindustrin, hydrologi 1968Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, 1968Hydrologiska undersökningar i Vänern med anledning av planerade förändringar i avloppsvattenutsläppen från Skoghallsverken
Massaindustrin, 1969Hassel, Hugo, 1969Utredning angående den oroväckande förstörelsen av vattnet i Kattfjorden
Massaindustri 1969SMHI, 1969Undersökningar för fastställande av lämplig plats för avloppsvattenutsläpp från Skoghallsverken.
Punktutsläpp 1971Statens naturvårdsverk, 1971Föroreningar från livsmedelsindustrier i Vänerområdet
Punktutsläpp 1971Statens naturvårdsverk, 1971Föroreningar i Vänerområdet. Detaljuppgifter om befolkning, industrier och jordbruk samt utsläpp av vattenföroreningar från dessa. Del 1 Huvudtext
Punktutsläpp 1972Civildepartementet 1972Föroreningsbelastningens fördelning i Sverige
Punktutsläpp 1972Statens naturvårdsverk, 1974Föroreningstillförseln till Vänern I-II. Industriella och kommunala anläggningar 1972. Cellulosaindustrin i fjärrområdet 1972. Statens naturvårdsverk, planeringssekretariatet, rapport SNV PM 472, 1974
Punktutsläpp 1973Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1973Tabell över föroreningstillförseln till Vänern 1973 från kommunala avloppsreningsverk inom närområdet i Skaraborgs län
Punktutsläpp 1973Statens naturvårdsverk, 1974Föroreningstillförseln till Vänern IV. Industriella och kommunala anläggningar 1973. Mätprogram i anläggningar 1974-1977. Statens naturvårdsverk, planeringssekretariatet, rapport SNV PM 524, 1974
Punktutsläpp 1974Statens naturvårdsverk, 1974Föroreningstillförseln till Vänern III. Potentiella källor till emissioner av kvicksilver, bly och kadmium inom Vänerns tillrinningsområde. Statens naturvårdsverk, utredningsenheten, rapport SNV PM 473, 1974
Massaindustrin, fiske, 1975Fiskeriintendenten i Övre södra distriktet, 1975Inverkan på fisket av utsläppen från Skoghallsverkens skogsindustrier (A 39/1966) och kemiska fabriker (A 48/1968). Yttrande till Vattendomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.
Punktutsläpp, 1975Statens naturvårdsverk, 1975Föroreningstillförseln till Vänern från anläggningar V. Industriella och kommunala anläggningar. Statens naturvårdsverk, planeringssekretariatet, rapport SNV PM 631, 1975
Punktutsläpp 1975Statens naturvårdsverk, 1976Föroreningstillförseln till Vänern från anläggningar VI. Industriella och kommunala anläggningar 1975. Statens naturvårdsverk, planeringssekretariatet, rapport SNV PM 764, 1976
Punktutsläpp 1975 Tablå över utsläpp i Vänern.
Massaindustrin, hydrologi 1976Holmström, Ingemar, 1976Hydrologieal studies in the northern part of Lake Vänern because of waste water discharged from a pulp industry, The Swedish Meteorological and Hydrological Institute
Punktutsläpp 1976Lantbrukshögskolan, Inst för markvetenskap, 1976Rapport rörande tungmetaller i rötslam från reningsverken runt Vänern
Punktutsläpp 1977 Tabell över analysresultat från provtagningar i anläggningar 1974-77
Punktutsläpp 1976-77Statens naturvårdsverk, 1979Föroreningstillförseln till Vänern från anläggningar VII. Industriella och kommunala anläggningar 1976 och 1977. Statens naturvårdsverk, Rapport SNV PM 1145, 1979

Undersökningar

Här hittar du rapporter från sjöarkivet som handlar om undersökningar i Vänern.

Ämne och undersökningsår Författare och utgivningsårTitel
Undersökningar 1950Sveriges Meteor-ologiska och Hydro-logiska Institut 1950Analyser av vattenprov
1968
Undersökningar 1959Diverse analyser av vatten från Vänern 1959. Karta
Undersökningar 1957-1959Kommittén för Vänerns vattenvårdDiverse undersökningar 1957-1959
Planer och program 1931-1960Länsstyrelsen i Skaraborgs länKarta över provpunkter för Vänern perioden 1931-60
Undersökningar 1959-60Kommittén för Vänerns vattenvårdDiverse Undersökningar 1959 och 1960
Undersökningar 1959-61Kommittén för Vänerns vattenvårdDiverse Undersökningar 1959-1961
Undersökningar 1959-61Kommittén för Vänerns vattenvårdUndersökningar i Vänern 1959-1961
Utvärderingar och inventeringar
1959-61
Kommittén för Vänerns vattenvård 1962Undersökningar i Vänern åren 1959-1961. Kommittén för Vänerns vattenvård, Rapport nr 1, 1962
Undersökningar 1961Kommittén för Vänerns vattenvårdPM rörande provtagningar i Vänern 1961
Undersökningar 1962Akerlindh, Gunnar 1962Recipientundersökning för Klarälven och norra Vänern. Utredning grundad på observationsvärden från provtagningar utförda åren 1959-1961. Utlåtande nr 2 (reviderat), Konsulterande ingenjörsbyrån vattenvård, Djursholm
Undersökningar 1962Akerlindh, Gunnar, 1962Bilagor 1-19 till ovanstående undersökning
Undersökningar 1962Akerlindh, Gunnar, 1962Bilagor 20-40 till ovanstående undersökning
Undersökningar 1963Kommittén för Vänerns vattenvård, 1963Redogörelse för vinterunder-
sökningar i Vänern utförda år 1963
Undersökningar 1963Kommittén för Vänerns vattenvård, 1963Vänernundersökningar, vinterserie 1963
Utvärderingar och inventeringar
1959-63
Kommittén för Vänerns vattenvård, Rapport nr 2, 1964Vinterundersökningar i Vänern år 1963 jämte bearbetning av sommarUnder-
sökningarna år 1959
Planer och program 1967Länsingenjören i Göteborgs och Bohus län, 1967Vattenvårdsplan Vänern-Göta älv. Programförslag juni 1967
Undersökningar 1968Analyser av vattenprov
1968
Undersökningar 1969SMHI, 1969Spridning i Vänerns nordvästra del av susp. material från skredet i Norsälven april 1969.
Utvärderingar och inventeringar
1967-69
Vänerns vattenvårdsförbund, Rapport 3, 1970Undersökningar i Vänern åren 1967-1969
Utvärderingar och inventeringar
1967-69
Medelvärden på fosfor-, kväve- och siktdjupvärden i och till Skaraborgs län angränsande sjöar 1967-1969
Undersökningar 1970Naturvårdsverkets Limnologiska Undersökning, 1970Provtagningsjournal 6 Mälaren, Hjälmaren, Vättern och Vänern
Utvärderingar och inventeringar
1959-70
Grimäs, Ulf, 1970Vänern, undersökningar 1959-1970
Sediment 1971Institutet för vatten- och luftvårdsforskning, 1972Bottenundersökningar i Vänerns kustområden 1971. Rapport från etapp I
Utvärderingar och inventeringar
1969-71
Naturvårdsverkets Limnologiska undersökning, 1972Undersökningar i Vänern 1969-1971
Utvärderingar och inventeringar
1969-71
Statens naturvårdsverk, 1973Undersökningar i Vänern 1969-1971. SNV PM 390. NLU Rapport 63
Utvärderingar och inventeringar
1970-72
Vänerns vattenvårdsförbund, Rapport 4, 1972Undersökningar i Vänern åren 1970-1972
Planer och program, 1972Statens naturvårdsverk, 1972Vänern – ett program för tillförselkontroll, tillsyn och forskning. Statens naturvårdsverk, publikationer 1972:13
Sediment, metaller 1972Institutet för vatten- och luftvårdsforskning, 1972Översiktlig kartering av tungmetaller i botten. Sediment från Vänerns kustområden
Undersökningar 1972Statens naturvårdsverk, 1972Förteckningar över undersökningar i Vänern
Planer och program, 1973Naturvårdsverkets limnologiska undersökning, 1974Provtagningsjournal 98
1973
Planer och program, 1973Statens naturvårdsverk, Vänervattenkommittén, 1973Anteckningar från sammanträde med kommittén för samordning av forsknings- och undersöknings-verksamheten i Vänern (Vänervatten-kommitté) den 30 januari 1973, Statens naturvårdsverk
Utvärderingar och inventeringar,
1973
Statens naturvårdsverk, 1974Vänerprojektet. Rapport över verksamheten 1973. Statens naturvårdsverk, utredningsenheten, rapport SNV PM 471, 1974
Utvärderingar och inventeringar,
1973
Statens naturvårdsverk, 1975Recipientundersökningar i Vänern 1973 – en sammanställning. Statens naturvårdsverk, planeringssekretariatet, rapport SNV Pil 592, 1975
Planer och program, 1974Statens naturvårdsverk, 1974Forskning och tillförselstudier i Vänern. En jämförelse mellan pågående insatser och fastställt program. Statens naturvårdsverk, utredningsenheten, rapport SNV PM 424, 1974
Planer och program, 1974Statens naturvårdsverk, 1974Information om Vänerprojektet. Statens naturvårdsverk, planeringssekretariatet, rapport SNV PM 506, 1974
Utvärderingar och inventeringar,
1974
Welch, E B, 1974The Water Quality of Nearshore Areas in Lake Vänern Causes and Prospects. Vattenkvaliteten i Vänerns skärgårdsområde, Statens naturvårdsverk, SNV PM 509, NLU Rapport 77
Planer och program, 1975Vänerns vattenvårdsförbund, 1975
Vi vill vårda Vänerns vatten.
Sediment, bottendjur 1975Cato, Ingemar, Olsson, Ingemar o Rosenberg, Rutger, 1975Sedimentologiska och bottenfaunistiska undersökningar i Välen – ett område att restaurera. Särtryck ur Göteborgs Naturhistoriska Museum. Årstryck 1975.
Utvärderingar och inventeringar,
1975
Ahl, Thorsten, NLU, 1976En preliminär materialbalans för Vänern. Föredrag vid Vänerkommitténs informationsdag i Karlstad den 19 nov 1975.
Utvärderingar och inventeringar,
1975
Naturvårdsverkets limnologiska undersökning, 1975Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren – en översikt.
Utvärderingar och inventeringar,
1975
PURAC-nytt, nr 1 1975Artikel ”Redan renare vatten i Sveriges största slaskhink”.
Utvärderingar och inventeringar,
1968-75
SMHI, 1975Förändringar i Vänerns vatten. Resultat från en provtagningsserie 1968-75. (Föredrag vid vänerkonferensen i Karlstad 1975-11-19.).
Utvärderingar och inventeringar,
1976
Länsstyrelserna i Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län, 1976Vänerutredningen, redovisning juni -76.
Utvärderingar och inventeringar,
1976
Statens naturvårdsverk, 1976Rapporter och PM inom Vänerprojektet 1973-1976
Sediment, 1977Håkansson, Lars, 1977Sediments as Indicators of Contamination-Investigations in the Four Largest Swedish Lakes, Statens naturvårdsverk SNV PM 839, NLU rapport 92
Sediment, 1977Statens naturvårdsverk, 1977Sediment som indikator på föroreningar – Under-
sökningar i Sveriges fyra största sjöar. SNV 1977, PM 839
Utvärderingar och inventeringar,
1977
K-Konsult, 1977Vänerredovisningen, lägesrapport feb 77
Planer och program, 1978Väner-redovisningen, 1978Vänerkommunernas gemensamma redovisning inom ramen för fysisk riksplanering april 1978
Planer och program, 1979Ahlgren, Nils, Knutsson, Håkan och Larsson, Jan Erling, 1979Vänern program för kontroll, övervakning, forskning. Naturvårdsverkets rapport SNV PM 1124
Olja 1980Teir-Lehtinen, Carola, Mattson, Jan och Lindén, Olle, 1980Miljöaspekter på oljespill i Vänern. Ekologiska effekter samt synpunkter på bekämpning och sanering
Undersökningar, 1973-80Tabell över vattenprover 1973-1980
Utvärderingar och inventeringar,
1982
Vänerutredningen 1982Vänern och dess kustområden. Gemensam FRP-redovisning 1982. Länsstyrelserna i P, R och S län. FRP 82, Vänerutredningen, 1982
Utvärderingar och inventeringar,
1985
Länsstyrelsen i Värmlands län, 1986Vänern 1985. Rapport om tillstånd och belastning
Utvärderingar och inventeringar,
1970-86
Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1987Vänern 1986. Närings-belastning på Vänern under 1970- och 1980-talen. Underlagsmaterial till rapporten
Utvärderingar och inventeringar,
1970-86
Statens naturvårdsverk, Rapport 3551, 1988Vänern 1986. Närings-belastning på Vänern under 1970- och 1980-talen
Undersökningar, 1987Johansson, Göran, 1987Hur försurat grundvattnet är
Utvärderingar och inventeringar,
1987
Länsstyrelsen i Älvsborgs län, 1988Vänern 1987. Rapport om tillstånd och belastning
Utvärderingar och inventeringar,
1985-87
Terra limno Consult, 1984Inventering av vattendrag till Vänern inom Skaraborg VÄNERN 1985 – 1987
Utvärderingar och inventeringar,
1988
Länsstyrelsen i Värmlands län, 1991Vänern 1988. Rapport om tillstånd och belastning
Utvärderingar och inventeringar,
1989
KM-lab, 1990Norra Vänern 1989, del 1. Undersökningar i Säffle, Grums, Karlstads och Hammarö kommun
Utvärderingar och inventeringar,
1989
Kristinehamns kommun, 1990Recipientkontrollen i norra Vänern 1989, del 2a. Varnan och Kristinehamns skärgård
Utvärderingar och inventeringar,
1989
Miljöforskargruppen, 1989Vänern miljöförhållanden – Behov av forskning och kontroll.
Planer och program, 1990Länsstyrelsen i Värmlands län, 1990Beslut ang recipientkontroll i Varnan och Kristinehamns skärgård
Utvärderingar och inventeringar,
1990
Fiskenämnden i Värmlands län, 1991Norra Vänern 1990, del lb
Utvärderingar och inventeringar,
1990
KM-lab, 1991Norra Vänern 1990, del 1a. Undersökningar i Säffle, Grums, Karlstads och Hammarö kommun
Utvärderingar och inventeringar,
1990
Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1990Vänern 1990 – sammanställning av recipientkontrollen i och runt Vänern.
Utvärderingar och inventeringar,
1990
Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1991Miljöförhållanden i Vänern i Skaraborgs län 1990
Utvärderingar och inventeringar,
1990
Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1993Vänern 1990. Sammanställning av recipientkontroll i och runt Vänern
Utvärderingar och inventeringar,
1990
Länsstyrelsen i Älvsborgs län, 1991Vänerns skärgårdsområden, Älvsborgs län. Vattenkemi, plankton och påväxt, 1990.
Planer och program, 1991Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1991Ang förslag till kontrollprogram för Ullersund-Fröfjorden-Vansjösjön-Kävelstocken
Utvärderingar och inventeringar,
1991
KM-Lab, 1992Norra Vänern 1991, del 1. Undersökningar i Säffle, Grums, Karlstads och Hammarö kommun (populärbilagan)
Utvärderingar och inventeringar,
1991
Kristinehamns kommun, 1992Recipientkontrollen i norra Vänern, del 2a. Varnan och Kristinehamns skärgård 1991
Utvärderingar och inventeringar,
1991
Kristinehamns kommun, 1992Recipientkontrollen i norra Vänern, del 2b. Visman 1991
Utvärderingar och inventeringar,
1991
Lidköpings kommun, 1991Redovisning och utvärdering av resultat från provtagning i vattnet mellan Kålland och Kållandsö 1991
Undersökningar, 1973-91Vattenkvalitetsdata 1973-1991
Utvärderingar och inventeringar,
1992
KM-Lab, 1993Recipientkontrollen i norra Vänern, del 1 undersökningar i Säffle, Grums, Karlstads och Hammarö kommuner 1992
Utvärderingar och inventeringar,
1992
KM-Lab, 1993Recipientkontrollen i norra Vänern, del I. Undersökningar i Säffle, Grums, Karlstads och Hammarö kommuner 1992 (populärversion).
Utvärderingar och inventeringar,
1992
Kristinehamns kommun, 1993Recipientkontrollen i norra Vänern, del 2a. Varnan och Kristinehamns skärgård 1992
Utvärderingar och inventeringar,
1992
Kristinehamns kommun, 1993Recipientkontrollen i norra Vänern, del 2b. Visman 1992
Utvärderingar och inventeringar,
1992
Lidköpings kommun, 1993Redovisning och utvärdering av resultat från Under-
sökningar i vattnet mellan Kålland och Kållandsö 1992
Utvärderingar och inventeringar,
1992
Åtgärdsgrupp Vänern, 1994Tillförsel av kväve och fosfor till Vänern 1992 – samt förslag till mål och åtgärder. Åtgärdsgrupp Vänern, Rapport nr 1.
Utvärderingar och inventeringar,
1993
Kristinehamns kommun, 1994Samordnad recipientkontroll i norra Vänern – Visman 1993. Kolstrandsviken, Åråsviken m.fl. Miljö- och hälsoskyddskontoret
Utvärderingar och inventeringar,
1993
Kristinehamns kommun, 1994Sarnordnad recipientkontroll i norra Vänern – Varnan och Kristinehamns skärgård 1993. Miljö- och hälsoskyddskontoret. Kristinehamns kommun
Utvärderingar och inventeringar,
1993
Miljö- och hälsoskyddskontoret Kristinehamns kommun, 1993Samordnad recipientkontroll i norra Vänern Visman 1993. Vismen, Visman, Kolstrandsviken, Kilsviken och Aråsviken
Utvärderingar och inventeringar,
1993
Samordnad recipient-kontroll i norra VänernVarnan och Kristinehamns skärgård 1993, version 1994-04-14 (inkl. bottenfauna och provfisken 1993). Miljö- och hälsoskyddskontoret Kristinehamns kommun.
Utvärderingar och inventeringar,
1993
Stora Teknik AB/KM Lab, 1994Samordnad recipientkontroll i norra Vänern 1993. Säffle, Grums, Karlstads och Hammarö kommun. Stora Teknik AB/ KM-lab 1994
Utvärderingar och inventeringar,
1993
Vänerkansliet, 1993Vänerblänk, nr 1, mars 1993
Sediment, geologi 1994Bottendynamisk karta över Vänern. 1994.
Utvärderingar och inventeringar,
1994
KM-lab, 1995Samordnad recipientkontroll i norra Vänern 1994. Säffle, Grums, Karlstads och Hammarö kommun.
Utvärderingar och inventeringar,
1994
Kristinehamns kommun, 1995Samordnad recipientkontroll i norra Vänern – Visman 1994. Miljö- och hälsoskyddskontoret, Kristinehamns kommun
Utvärderingar och inventeringar,
1994
Kristinehamns kommun 1995Samordnad recipientkontroll i norra Vänern – Vaman och Kristinehamns skärgård 1994 Miljö- och hälsoskyddskontoret, Kristinehamns kommun
Utvärderingar och inventeringar
Vänerkansliet 1994Vänerblänk nr 2, juli 1994.
Utvärderingar och inventeringar,
1973-94
Naturvårdsverke, 1996Vänerns miljötillstånd och utveckling 1973 – 1994. Rapport 4619 Naturvårdsverket.
Utvärderingar och inventeringar,
1995
Kristinehamns kommun 1996Samordnad recipientkontroll i norra Vänern – Varnan och Kristinehamns skärgård 1995 (sammanfattning). Miljö- och hälsoskyddskontoret, Kristinehamns kommun.
Utvärderingar och inventeringar,
1995
Vänerkansliet 1995Multivariat statistisk analys av niiljöövervakningen i Vänern. Vänerkansliet, 1995. Meddelande 1995:1
Utvärderingar och inventeringar,
1995
Åtgärdsgrupp Vänern 1995Kväveretention i Vänern – Underlag för beslut om kvävereninga vid fyra kommunala avloppsreningsverk. Åtgärdsgrupp Vänern, Rapport nr 3.
Planer, 1996Mariestads kommun 1996Vänerns och Tidans stränder. Underslagsmaterial till utvecklingsplan för Mariestads tätort
Program, 1996Vänerkansliet 1996Program för samordnad regional miljöövervakning i Vänern. Meddelande 1996:1.
Undersökningar, 1996Vänerns vattenvårdsförbund 1997Vänern 1996 – årsskrift från Vänerns vattenvårdsförbund. Vänerns vattenvårdsförbund, Rapport nr 4.
Utvärderingar och inventeringar,
1996
STORA 1997Samordnad recipientkontroll i N Vänern 1996.
Undersökningar, 1997KM lab, 1998Åmålsviken 1997. Åmåls kommun/KM lab, 1998
Undersökningar, 1997Vänerns vattenvårdsförbund 1998Vänern 1997 – årsskrift från Vänerns vattenvårdsförbund. Vänerns vattenvårdsförbund, Rapport nr 6.
Utvärderingar och inventeringar,
1997
KM lab 1998Åmålsviken 1997. Åmåls kommun/KM lab, 1998

Växter

Här hittar du rapporter från sjöarkivet som handlar om Vänerns växtliv.

Ämne och undersökningsår Författare och utgivningsårTitel
Växtplankton 1959Biologisk vattenundersökning, Linköping, 1959Fytoplanktonarternas regionala fördelning
Påväxtalger, biologi 1968Statens naturvårdsverk, Undersökningslaboratoriet, Drottningholm, 1969Biologisk undersökning av påväxt och djurformer runt Vänerns stränder den 4-10/6 och 12-14/8 1968
Växter, 1978Andersson, Berta, 1978Vänern – vattenvegetation. Naturvårdsverkets limnologiska undersökning, NLU information 21
Växtplankton, 1979Tolstoy, Anna, Stuttgart 1979Chlorophyll a in relation to phytoplankton volume in some Swedish lakes
Växter, 1985Statens naturvårdsverk, 1985Angående utbredningen av vass och andra förhållanden rörande vattenkvaliteten i Vänern
Växtplankton, 1989Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1989PM ang algblomning i Vänern våren 1989
Växter, reglering, 1990Statens naturvårdsverk, 1990Sammanfattning och kommentarer till rapporten ”Vänern – vattennivåregleringens betydelse för vegetationsutbredningen
Växter, reglering, 1990Wallsten, Maud, 1990Vänern – vattennivåregleringens betydelse för vegetationsutbredningen
Påväxtalger
1991
Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, 1992Påväxtalger på 13 lokaler i Vänern, Skaraborgs län hösten 1991
Påväxtalger, 1992Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, 1993Påväxtalger i Vänern, Skaraborgs län, hösten 1992
Växter, 1992Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1992Skrivelse ang offert från Lantmäteriverket
Påväxtalger, 1993Bengtsson, Roland, 1993Påväxtalger i Vänern, Skaraborgs län, hösten 1993. IVL-Rapport
Påväxtalger, 1993Bengtsson, Roland, 1994Påväxtalger i Vänern, Skaraborgs län, hösten 1993. IVL-Rapport, 1994
Påväxtalger, 1994IVL, 1995Påväxtalger i Vänern. hösten -94.
Påväxtalger, 1995Bengtsson, Roland, 1996Påväxtalger i Vänern hösten 1995 IVL.
Växter, reglering, 1995Brunsell, Bengt, 1995Vattenståndets inverkan på vegetations-utbredningen längs Vänerns stränder

Övrigt

Här hittar du rapporter från sjöarkivet som handlar om övriga frågor som rör Vänern.

Ämne och undersökningsår Författare och utgivningsårTitel
Övrigt 1967Kommittén för Vänerns vattenvård, 1967Skrivelse till länsing M Ahlgren
Statistik, 1972Civildepartementet, 1972Kvantitativa uppgifter om sötvatten
Statistik, 1972Statens naturvärdsverk, 1972Fakta om Vänerområdet. Statens naturvärdsverk, publikationer 1972:6
Statistik, 1972Vänerkommittén, 1972Frän Vänerland till Västerhav, 1972
Övrigt, 1972Industrins vatten- och luftvård AB, 1972Skrivelse till Vänerns vattenvärdsförbund, Karlstad
Övrigt, 1972Nordenström, Monika E, 1972Vänerområdet – en kulturgeografisk översikt. Vänerns tillrinningsområde 1930-1970. Choros- nr 42, 1972. Kulturgeografiska institutionen, Göteborgs universitet
Övrigt, 1973Fehman-Lolland, E V, 1973Skrivelse till konsul Arne Waldenström, Kungl Svenska Generalkonsulatet, Hamburg
Övrigt, 1978 Pressklipp efter presentation av SNV-rapporten ”Vänern – en naturresurs”, 1978
Övrigt, 1981Statens naturvårdsverk, 1981”VÄNDA” Automatisk sambearbetning av Vänerdata
Statistik, 1987Länsstyrelserna i R, P och S län, 1987Värt att veta om Vänern. Broschyr med tillhörande karta.
Övrigt, 1992Lars Tarre, 1992Fotografier från Österäng och Forshemsviken
Övrigt, 1995Länsstyrelserna kring Vänern, 1995Vänern. En 16-sidig broschyr.
Övrigt, engelska 1995Länsstyrelserna kring Vänern, 1995Lake Vänern. En 16-sidig broschyr på engelska.
Övrigt, 1997Vänerns vattenvårdsförbund, 1997Vänerns vattenvårdsförbund är bildat.
Övrigt, 1997Vänerns vattenvårdsförbund, 1998Vänern natur och miljö. 16 sidig brochyr.