Åtgärdssamordnare för Vänern

Åtgärdssamordnare Amanda Dahl vid årsmötet 2023

Vänerns vattenvårdsförbund har fått beviljat LOVA-bidrag till en åtgärdssamordnare för Vänern. Under en treårsperiod ska Amanda jobba halvtid med mål och åtgärder i vattenvårdsplanen för Vänern. Amanda Dahl jobbar på Länsstyrelsen i Västra Götaland och hon har fått rollen som åtgärdssamordnare för Vänern. Detta uppdrag sträcker sig över tre år på en halvtidstjänst. Åtgärdssamordnarens roll […]

Mål och åtgärder 2022-2029

foto: Johnér

Vänerns vattenvårdsförbund har beslutat att arbeta med vattenvårdsplanens del mål och åtgärder under åtta år. Vi ska fokusera arbete till fyra fokusområden där varje område pågår i två år åt gången. De förslag till åtgärder som presenteras är just förslag på vad vattenvårdsförbundet kan göra tillsammans med medlemmarna för att jobba mot vattendirektivets krav och […]

Vattenvårdsplan för Vänern – Mål och åtgärder 2022-2029

Vänerns vattenvårdsförbund har beslutat att arbeta med vattenvårdsplanens del mål och åtgärder. Vi ska fokusera arbete till fyra fokusområden där varje område pågår i två år åt gången. Under åtta år ska vattenvårdsförbundet tillsammans med medlemmarna fokusera arbetet på hållbar utveckling och biologisk mångfald i och vid Vänern. Detta uppdelat på fyra fokusområden som alla […]

Vattennivåer och biologisk mångfald

igenvuxen sandstrand

Öppna stränder och kala skär är en naturlig del av Vänerns miljö och här finns många av Vänerns hotade arter. På öppna stränder vill vi bada och vandra. Både högt och lågt vattenstånd är av stor betydelse för naturmiljön och den biologiska mångfalden och i förlängning för friluftslivet, båtlivet och fisket. Det behövs ett systematiskt […]

Bakgrundsdokument

Vattenvårdsplanens fyra bakgrundsdokument antogs av Vänerns vattenvårdsförbund 2006 och 2007, efter över fem års arbete. I vattenvårdsplanen för Vänern ingår ett dokument som rör ”Mål och åtgärder” samt tre bakgrundsdokument: Hur mår Vänern? Djur och växter i Vänern – Fakta om Vänern Vänern och människan De tre bakgrundsdokumenten fungerar som en kunskapsöversikt för Vänern. Vid […]

Revidering av vattenvårdsplan – mål och åtgärder

Vänerdagen i fält

Under 2020-2021 har Vänerns vattenvårdsförbund påbörjat en revidering av vattenvårdsplanen för Vänern. Nuvarande plan gäller 2016-2021. Förslaget är att nästa vattenvårdsplan ska löpa över åtta år med kampanjer och fokusområden som pågår två år åt gången. De förslag till åtgärder som presenteras är just förslag på vad vattenvårdsförbundet kan göra tillsammans med medlemmarna för att […]

Kampanjer 2016-2021

Under 2016-2021 har vattenvårdsförbundet valt att arbeta med kanske fem av Vänerns viktigaste miljöfrågor. Medlemmarna anslöt till de aktiviteter som passade deras verksamhet. Vattenvårdsplanens mål och åtgärder beskrivs i skriften: ”Fem skäl att satsa på Vänern. Vattenvårdsplan – kampanjer 2016-2021”. Här tar förbundet upp fem av de viktigaste miljöfrågorna för Vänern och hur vi ska […]

Främmande arter

Signalkräfta. Foto: Lars Molander.

Risken för att invasiva främmande arter ska spridas och etablera sig i våra stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är stor. Arter kan exempelvis komma in i Vänern med sjöfartens barlastvatten och genom utsättningar av främmade växter och djur eller som fripassagerare på båtskrov. Dessa arter kan ställa till med stora problem genom att […]