Vattenvårdsplan för Vänern – Mål och åtgärder 2022-2029

Vänerns vattenvårdsförbund har beslutat att arbeta med vattenvårdsplanens del mål och åtgärder. Vi ska fokusera arbete till fyra fokusområden där varje område pågår i två år åt gången.

Under åtta år ska vattenvårdsförbundet tillsammans med medlemmarna fokusera arbetet på hållbar utveckling och biologisk mångfald i och vid Vänern. Detta uppdelat på fyra fokusområden som alla berör varandra på ett eller annat sätt. Valet av fokusområden har arbetats fram tillsammans med medlemmarna i Vänerns vattenvårdsförbund. Det blir en fortsättning av fokusområden från föregående period, (2016-2021). Fokusområdena kopplar till tre av Agenda 2030s globala mål: Ekosystem och biologisk mångfald, Rent vatten och sanitet för alla och Bekämpa klimatförändringar.
Fokusområden för Vänern är ett arbetssätt för att bidra till att nå dessa tre globala mål. Kärnan i arbete är just att arbeta för biologisk mångfald och hållbar utveckling i ett förändrat klimat.

Peilot, S. 2022. Vänerns vattenvårdsförbund, 2022. Rapport nr. 133. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning