Främmande arter

Signalkräfta. Foto: Lars Molander.
Signalkräfta. Foto: Lars Molander.

Risken för att invasiva främmande arter ska spridas och etablera sig i våra stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är stor.

Arter kan exempelvis komma in i Vänern med sjöfartens barlastvatten och genom utsättningar av främmade växter och djur eller som fripassagerare på båtskrov. Dessa arter kan ställa till med stora problem genom att exempelvis konkurrera ut inhemska arter och sprida smittor. I dag finns det flera kända främmade arter i våra stora sjöar i Sverige. Av dessa har nog sjögull och kräftpest störst negativ påverkan. Vattenvårdsförbundet vill undersöka hur utbrett problemet med invasiva främmade arter är i Vänern, med fortsatt fokus på tidig upptäckt och information. Exempelvis övervakning med DNA-teknik, fällor i hamnar, informationsfilmer etc.

Vad är en invasiv främmande art?

En främmande art är växter, djur, svampar eller mikroorganismer som människan har spridit medvetet eller omedvetet till områden där de tidigare inte har funnits. Arterna har då etablerat sig utanför sitt naturliga utbredningsområde.

Alla främmande arter ställer inte till med bekymmer men några är invasiva och kan ge stora problem för biologisk mångfald och samhället genom att exempelvis konkurrera ut inhemska arter och sprida smittor. En tidig upptäckt av dessa arter är helt avgörande för om det ska vara möjligt att genomföra bekämpningsåtgärder. I dag finns det flera kända främmande arter i våra stora sjöar. Av dessa har nog kräftpest och sjögull störst negativ påverkan.

Det här gör vi

Här kan du läsa om några exempel på insatser som Vänerns vattenvårdsförbund gjort för att förhindra spridning av främmande arter inom ramen för arbetet med vattenvårdsplanen för Vänern.

Inventering av invasiva främmade arter i Vänern 2021

Vänerns vattenvårdsförbund har tillsammans med Länsstyrelserna runt Vänern genomfört ett LOVA-finansierat projekt under 2021. Syftet med projektet var att:

  • Undersöka förekomsten av invasiva främmande arter i några utav Vänerns största hamnar.
  • kartlägga förekomsten av olika invasiva främmade kräftdjur i Vänern som ullhandskrabba, vitfingrad brackvattens krabba och andra typer av kräftor som sumpkräfta, taggkinds kräfta, gulkindkräfta.
  • Om möjligt ta fram en fungerande metod för inventering av invasiva främmande arter och därmed möjliggöra tidig upptäckt av dessa arter i Vänern.

Högskolan i Skövde var utförare och fokus-art i projekt blev ullhandskrabban. Under våren genomförde de först en intervjustudie där de undersökte hur det ser ut med eventuella nya fynd av ullhandskrabbor i Vänern genom telefonintervjuer av yrkes- och sportfiskare. Sedan genomför de flera provfisken i några utav Vänerns hamnar, samt miljö-DNA analyser i sediment. Provfisket och DNA-analyserna gav inget, men intervjustudie visade på att vuxna individer av ullhandskrabban är väl sprid över hela sjön och man kunde även se en ökning av antalet observationer mellan 2018-2020. Ullhandskrabban kommer troligen till Vänern via barlastvattnet.

https://www.vanern.se/inventering-av-invasiva-frammande-arter-i-vanern-kinesisk-ullhandskrabba/

Broschyr till allmänheten

I broschyren ”Sprid inte främmande arter till våra sjöar!” finns råd och tips på hur du rapporterar främmande arter. Det handlar till exempel om att:

  • Rengöra utrustning som dykardräkter, fiskeredskap, båtar och annan utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten.
  • Tömma motorn på vatten, och även andra utrymmen på båten som håller vatten, när du tagit upp den.
  • Aldrig hälla ut överbliven betesfisk och mask från något annat vatten när fisketuren är över.

I broschyren kan du också läsa om flera arter som är på väg in eller som redan finns i våra stora sjöar. Broschyren har tagits fram av vattenvårdsförbunden för Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Syftet är att öka kunskapen om invasiva främmande arter och om vad man själv kan göra för att förhindra spridning till sjöarna eller förhindra spridning inom sjön.

Vattenvårdsförbunden uppmanar också allmänheten att rapportera in fynd av misstänkta främmande arter. Du kan rapporter in arter via Havs- och vattenmyndighetens rapporteringssida Rappen:

havochvatten.se/rappen eller på invasivaarter.nu.

Broschyren har delfinansierats med medel från Havs- och vattenmyndigheten.​

​Inga vandrarmusslor i Vänern

Vandrarmusslan är en invasiv främmande art. I augusti 2019 deltog Vänerns vattenvårdsförbund i en gemensam inventering av larver från vandrarmusslan.

Inventeringen gjordes i Göta kanal och Kinda kanalsystem i Väster- och Östergötland. Totalt inventerades 14 lokaler längs Göta kanal, tre lokaler längs Kinda kanal och tre lokaler i Svartån nära dess inflöde i sjön Roxen. Syftet var att dokumentera musslans utbredning och täthet och jämföra med en undersökning från 2013.

Resultatet visade att det i dagsläget inte finns vandrarmusslor i Vänern eller Vättern, och inte heller i den del av Göta kanal som rinner genom Västergötland.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.