Revidering av vattenvårdsplan – mål och åtgärder

Vänerdagen i fält

Under 2020-2021 har Vänerns vattenvårdsförbund påbörjat en revidering av vattenvårdsplanen för Vänern. Nuvarande plan gäller 2016-2021. Förslaget är att nästa vattenvårdsplan ska löpa över åtta år med kampanjer och fokusområden som pågår två år åt gången.

De förslag till åtgärder som presenteras är just förslag på vad vattenvårdsförbundet kan göra tillsammans med medlemmarna för att jobba mot vattendirektivets krav och efter de globala målen i Agenda 2030. Vi skalar helt enkelt ner åtgärderna så att de är anpassade för Vänern och dess närområden. Vattenvårdsförbundets roll är att kicka igång arbetet med fokusområden och se samordningsvinster mellan olika aktörer och där det är möjligt även hålla ihop större projekt.

Förslag på fokusområden 2022-2029

Nedan följer förslag till fokusområden och tidsplan. Förslaget är att vattenvårdsplanens arbete med kampanjerna ska löpa över åtta år. Inför denna remiss har Vänerkansliet tillsammans med de digitala arbetsgrupperna arbetat fram flera aktiviteter per fokusområde och utvecklat föreslagna aktiviteter som föreslås nedan. Vid Vänerdagen i fält den 15 oktober kom ytterligare förslag in på aktiviteter och arbetssätt.

Fokusområde Vänern2022-20232024-20252026-20272028-2029
Främmande arterX
Vattenkvalitet och närområdenX
MiljögifterX
Vattennivåer och biologisk mångfaldX

Vattenvårdsplan för Vänern, förslag på fokusområden och tidsplan.

Lämna synpunkter på förslaget

Vattenvårdplanens del mål och åtgärder går nu ut på en samlad remiss till alla medlemmar i Vänerns vattenvårdsförbund. Svar på remissen önskas senast den 31 januari 2022.

Vid styrelsemötet den 8 mars 2022 bereder styrelsen de synpunkter som kommer in. Vid årsmötet den 5 maj 2022 kommer styrelsen att presentera en ny reviderad vattenvårdsplan som stämman kan besluta om.