Mål och åtgärder 2022-2029

foto: Johnér

Vänerns vattenvårdsförbund har beslutat att arbeta med vattenvårdsplanens del mål och åtgärder under åtta år. Vi ska fokusera arbete till fyra fokusområden där varje område pågår i två år åt gången.

De förslag till åtgärder som presenteras är just förslag på vad vattenvårdsförbundet kan göra tillsammans med medlemmarna för att jobba mot vattendirektivets krav och efter de globala målen i Agenda 2030. Vi skalar helt enkelt ner åtgärderna så att de är anpassade för Vänern och dess närområden. Vattenvårdsförbundets roll är att kicka igång arbetet med fokusområden och se samordningsvinster mellan olika aktörer och där det är möjligt även hålla ihop större projekt. Medlemmarna deltar i de fokusområde som passar in i deras respektive verksamhet. Om resurser finns kan vattenvårdsförbundet inför varje nytt fokusområde kalla till arbetsgruppsmöten. Detta för att enklare fördela arbetet samt för att kunna se samordningsvinster. Men för att driva och hålla i gång arbetsgrupperna krävs att vattenvårdsförbundet får tillgång till en åtgärdssamordnare.

Fokusområden 2022-2029

Under åtta år ska vattenvårdsförbundet tillsammans med medlemmarna fokusera arbetet på hållbar utveckling och biologisk mångfald i och vid Vänern. Detta uppdelat på fyra fokusområden som alla berör varandra på ett eller annat sätt. Valet av fokusområden har arbetats fram tillsammans med medlemmarna i Vänerns vattenvårdsförbund. Det blir en fortsättning av fokusområden från föregående period, (2016-2021). Fokusområdena kopplar till tre av Agenda 2030s globala mål: Ekosystem och biologisk mångfaldRent vatten och sanitet för alla och Bekämpa klimatförändringar.
Fokusområden för Vänern är ett arbetssätt för att bidra till att nå dessa tre globala mål. Kärnan i arbete är just att arbeta för biologisk mångfald och hållbar utveckling i ett förändrat klimat.

Fokusområde Vänern2022-20232024-20252026-20272028-2029
1. Främmande arterX
2. Vattennivåer och biologisk mångfaldX
3. Vattenkvalitet och närområdenX
4. MiljögifterX

Vattenvårdsplan för Vänern, förslag på fokusområden och tidsplan.