Vänervikar 2020 – växtplankton och vattenkemi

Sommaren 2020 genomfördes undersökningar av växtplankton och vattenkemi i Vänerns vikar. Senast en sammanställning gjordes var 2017. Resultatet från denna rapport ger mer kunskap om vattenkvaliteten och biologiska data som växtplankton i vikarna. Växtplankton ger en bra bild av övergödningen. Detta ger ett bättre underlag för att bedöma miljötillståndet och den ekologiska statusen enligt Vattendirektivet. […]

Oligochaeter som miljöindikatorer i norra Vänern – en jämförelse mellan dagens situation och äldre undersökningar

Denna rapport är en utvärdering av forskning rörande Vänern, särskilt dess norra delars utveckling under senare tid. Dessutom hur miljöindikerande oligochaetsamhällen i bottenfaunan påvisar pågående miljöförbättringar i vår tid vad gäller organisk belastning och förekomsten av deformiteter hos enskilda arter i relation till tungmetaller i sedimenten. Rapporten är en del i retrospektiva studier av oligochaetfaunan […]

Jämförande undersökning av två bottenfaunaprovtagare i Vänern

I denna rapport presenteras den första metodjämförelsen av Ekmanhämtare och van Veen-hämtaren. Samtliga undersökningar har genomförts i Vänern av SLU Institutionen för vatten och miljö med finansiering från Havs- och vattenmyndigheten. L. Sonesten, SLU Institutionen för vatten och miljö. Vänerns vattenvårdsförbund, 2021. Rapport nr 125. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Råvattenkampanj 2019

Göta älvs vattenvårdsförbund har samordnat en råvattenkampanj 2019 som Vänerns vattenvårdsförbund deltog i. För Vänerns del har provtagning skett vid station Tärnan i Värmlandssjön och vid utloppet i Vargön. Bergstedt, O. Kretslopp och vatten Göteborgs stad. Göta älvs vattenvårdsförbund, 2020. Bilagor

Inventering av Vänerns strandvegetation i stråk 2019 – Stråkvis inventering 2019

Vegetationen på Vänerns stränder har inviterats med stråk sedan 2000 och har upprepats i full skala 2003, 2009, 2014 och 2019. Sedan 2010 inventeras ett antal områden årligen. Denna rapport ingår i den nationella miljöövervakningen i Vänern enligt program (Christensen 2011). F. Larsson, E. Ottosson, O. Hammarström & O.Bengtsson, Pro Natura. Vänerns vattenvårdsförbund, 2020. Rapport […]

Vad händer i Vänern? Vänerns vattenvårdsförbund 2020

Årsrapporteringen från Vänerns vattenvårdsförbund 2020. Här får du ett smakprov på vad vi gör inom miljöövervakningen i Vänern och övriga intressanta projekt som rör Vänern. Flera författare har medverkat i denna skrift. Författarna är ensamma ansvariga för sakinnehållet. Vänerkansliet har varit redaktör. Ett varmt tack riktas till samtliga medverkande. Vänerns vattenvårdsförbund, 2020. Rapport nr 119. […]