Oligochaeter som miljöindikatorer i norra Vänern – en jämförelse mellan dagens situation och äldre undersökningar

Denna rapport är en utvärdering av forskning rörande Vänern, särskilt dess norra delars utveckling under senare tid. Dessutom hur miljöindikerande oligochaetsamhällen i bottenfaunan påvisar pågående miljöförbättringar i vår tid vad gäller organisk belastning och förekomsten av deformiteter hos enskilda arter i relation till tungmetaller i sedimenten.

Rapporten är en del i retrospektiva studier av oligochaetfaunan i Sveriges fyra största sjöar under ledning av författaren. Materialet sträcker sig dryga 100 år tillbaka i tiden i Mälaren, Vättern och Vänern, samt 50 år i Hjälmaren. Materialet visar klart hur eutrofieringen intensifierades fram till 60-och 70-talet därefter inleddes en oligotrofieringsfas med kontinuerlig förbättring av miljöförhållandena. Göran Milbrink och Lars Sonesten, SLU för institutionen Vatten och miljö: Rapport 2021:11. Vänerns vattenvårdsförbund, 2021. Rapport nr 124. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Bilagor

Innehållsförteckning