Nya rapporter: mikroplast och miljögifter i fisk

Hand håller i fiskenät med fiskar i. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Nu finns flera nya rapporter från miljöövervakningen. De handlar till exempel om mikroplaster i sediment, miljögifter i fisk samt årsredovisning av vattenkemi och biologi i Storvänern 2020, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.

Mikroplast i sediment

Under 2017 gjordes en kartläggning av mikroplast i ytvatten i Sveriges Stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Nu finns en uppföljande rapport om mikroplaster i sediment. Rapporten visar bland annat att:

  • Det var högst halter i proverna från Stockholm.
  • Det var lägst halter i prover från områden utan direkt påverkan från tät bebyggelse. Ett undantag var ett sedimentprov från Vänern med förhöjda halter, jämfört med andra utsjöprover.

Det är svårt att säga något om källor till mikroplasterna mer än att närhet till städer kunde kopplas till förhöjda halter.

Mikroplast i sediment från Vänern, Vättern och Mälaren

Miljögifter i fisk

Nu finns också två nya rapporter om miljögifter i fisk. Rapporterna visar till exempel att:

  • Abborrarna i Dalbosjön var vid god kondition. Levrarna visade inga tecken på förorening.
  • Kvicksilverhalten i abborrmuskel från Dalbosjön ligger över gränsvärdet för biota, liksom de andra fiskelokalerna i Vänern och alla svenska ytvattenförekomster.
  • Bly, kadmium och nickel låg generellt, i likhet med tidigare undersökningar, under gällande gränsvärden.

Metaller och miljögifter i abborre från Vänern 2020-Dalbosjön

Metaller och miljögifter i aborre och gädda från Vänern 2020

Årsredovisning av vattenkemi och biologi i Storvänern 2020

Nu kan du läsa resultaten från årsredovisningen av vattenkemi och biologi i Storvänern 2020 inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.

Här kan du läsa de senaste rapporterna:
Vattenkvaliteten i Storvänern 2020
Växtplankton i Storvänern 2020
Bottendjur i Storvänern 2020
Vattenkvalitén i Vänerns tillflöden och utlopp 2020
Klimat och vattenstånd under 2020