Vegetationsförändringar vid Vänerns stränder – Jämförelser av land- och vattenvegetationens utveckling från 1975 till 1999

Förändringar av vattenvegetationens utbredning och den tilltagande igenväxningen av skär och stränder är oroväckande. Vänerns vattenvårdsförbund initierade år 1998 en undersökning i syfte med att kvantifiera förändringarnas omfattning. L. Granath. Vänerns vattenvårdsförbund, 2001. Rapport nr 15. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Bilagor

Innehållsförteckning