Miljögifter

Solnedgång Vänern. Foto: Björn Kinsten.

Miljögifter kan komma till Vänern både från marken eller från förorenade områden runt sjön, men också genom luftnedfall. Miljögifter kan läcka ut i Vänern genom diffus spridning från marken, som exempelvis kvicksilver. De kan också läcka från särskilt förorenade områden runt sjön. Då handlar det ofta om kvicksilver, PCB eller dioxin. Hur det bromerade flamskyddsmedlet […]

Förändring i landskapet

Kalvö_Strandäng 2004

Vänerns värden utgörs inte bara av vattnet, utan även av landskapet runt sjön. Flera faktorer kan påverka natur- och kulturvärden i Vänerlandskapet negativt. Det handlar till exempel om: stora eller många nya bryggor eller annan strandnära bebyggelse, mobilmaster och vindkraftverk, och upphört bete och hävd av strandängar. Det finns även farhågor om att fisklekområden, stannfåglar, […]

Övergödning

Ölmeviken

Övergödningen i Vänern har ökat men ger oftast inga akuta problem. Högre kvävehalter gynnar bland annat vassväxterna i sjön och blågrönalger har blivit vanligare. Däremot så är fosforhalterna ute i Storvänern mycket låga och ligger idag på nära sjöns naturliga tillstånd. De höga kvävehalterna påverkar Vänern men de ger oftast inga akuta problem i sjön, […]

Igenväxning

Igenväxt strand. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Igenväxningen av Vänerns stränder och skär är troligen den miljöförändring som påverkar sjöns hotade arter allra mest. Vegetationen vid Vänern har förändrats på två sätt: Vassen har ökat i utbredning fram till år 1975, för att sedan ha minskat i utbredning. Stränder och skär som tidigare varit kala, växer igen av buskar och träd. Orsaken […]

Biologisk mångfald

Mindre myrlejonslända

Vänern har ett rikt växt- och djurliv med flera ovanliga arter i och vid sjön. En del av dessa är utrotningshotade. En sammanställning av arterna finns i Årsrapport 2004, Hotade och sällsynta arter (sid 59). Hotade arter Öppna, solbelysta stränder och sandstränder är idag ovanliga eftersom Vänerns stränder och skär växer igen. Strandbräsma, flygsandvägstekel, skedand och mindre […]

Miljöhistoria

Rött utsläpp i Skogshallsådran vid elektrokemiska fabrikens strand. Rödfärgat vatten. Foto: Hugo Hassel.

Vänern har påverkats av människor under många århundraden. Industrialisering, jordbruk, sjöfart och vattenkraftsreglering är sådant som ökat belastningen på miljön. Sjön har haft stor betydelse, både som farled och till försörjning. När befolkningen ökade under 1800-talet växte städerna, mer åkermark odlades upp, fisket blev effektivare, vattenkraftverk byggdes i åar och älvar, vattennivån reglerades och industrier […]