Stråkvis inventering av Vänerns strandvegetation – Övervakningssystem för framtida kontroll av igenväxning och vegetationsförändringar

Föreliggande rapport är en redovisning av ett delprojekt inom en undersökning av vegetationsutvecklingen i Vänerns strandnära områden. J Lannek. Vänerns vattenvårdsförbund, 2001. Rapport nr 16. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning