Övergripande riskanalys för Vänern som råvattentäkt

Rapporten har finansierats med bidrag från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Tanken är sedan att detta ska utgöra underlag till det fortsatta arbetet för att säkra Vänern som drickvattenresurs, bland annat genom att upprätta vattenskyddsområden vid råvattentäkterna i Vänern och till att ta fram mer detaljerade riskanalyser.

H. Eklund, L. Ruderfelt & L. Grahn. Sweco Environment AB. Vänerns vattenvårdsförbund, 2016. Rapport nr 97. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning