Projekt

Provtagning, mikroplaster. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Vänerns vattenvårdsförbund deltar i flera projekt för att undersöka förändringar i miljön vid Vänern.

Vi informerar om våra resultat och föreslår och genomför åtgärder för att förbättra miljötillståndet i Vänern.

Projekt inom vattenvårdsplanen för Vänern

Inom arbetet med vattenvårdsplanen för Vänern fokuserar vattenvårdsförbundet projekt kopplade till de fem fokusområden:

  • Vänerns dricksvatten
  • Vänerns vikar
  • Inga invasiva främmande arter till Vänern
  • Giftfri Vänern
  • Vänerns tillgängliga stränder.


Vattenvårdsförbundet arbeta kampanjvis med fokusområdena, tillsammans med medlemmarna. Du kan läsa mer om arbetet under Vattenvårdsplan.

Vattenvårdsplan

Utvecklingsprojekt inom Stora sjöarna

Vänerns vattenvårdsförbund ingår i delprogrammet Stora sjöarna tillsammans med de två andra regionala vattenvårdsförbund: Vätternvårdsförbundet och Mälarens vattenvårdsförbund. Vi genomför ett så kallat utvecklingsprojekt varje år. Under de senaste åren har vi gemensamt utfört följande projekt med medel från bland annat Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket:

Kartläggning av läkemedelsrester i ytvatten

Kartläggning av läkemedelsrester och PFAS och andra organiska miljögifter i ytvatten (2019–2020). Totalt har mer än 100 ämnen undersökts. Flera provtagningar har genomförts under de två åren för att fånga säsongsvariationer i utsjön och tillrinnande vattendrag. Flera av kommunerna runt sjöarna deltog också i projektet vid deras vattenverk och/eller avloppsreningsverk, där SLU har analyserat både ingående och utgående vatten.

Förekomst av organiska miljöföroreningar i svenska ytvatten

Läkemedelsrester i fisk

Läkemedelsrester i fisk (2020) – påbyggnadsprojekt, analyser av läkemedelsrester, hormoner och antibiotika i fisk. Provtagning av abborre från Vänern, Vättern och Mälaren samt även röding från Vättern. Utförare är IVL.

Läkemedelsrester i fisk från Vänern, Vättern och Mälaren 2020

Mikroplaster i sediment

Mikroplaster i sediment (2019-2021) – extra projekt med medel från Naturvårdsverket. Utökade undersökning av mikroplaster i sediment från Vänern, Vättern och Mälaren. Utförare är fortsatt Örebro universitet. Rapport väntas bli klar under hösten 2021.

Översyn av miljögiftsprogram

Översyn miljögiftsprogram Vänern, Vättern och Mälaren (2020-2021) – Vilka krav ställs på övervakning utifrån exempelvis vattenförvaltningen och uppföljning av miljökvalitetsmålen? Följer programmen gälladen undersökningstyper? I uppdraget ingår att föreslå justeringar i miljöövervakningsprogrammen för miljögifter för respektive sjö. Naturhistoriska riksmuseet är utförare och färdig rapport kommer under hösten 2021.

Övriga projekt

SeaTrack web Vänern – ny avtalsperiod 2022-2024

Vänerns vattenvårdsförbund har på uppdrag av anslutna medlemmar tecknat ett drift- och nyttjandeavtal med SMHI för SeaTrack web Vänern. Nuvarande avtal löper ut 2024-12-31. I dag är 18 av vattenvårdsförbundets medlemmar anslutna till SeaTrack web Vänern. Vill din organisation/företag ansluta er? Kontakta då Vänerkansliet via e-post eller telefon.

Spridningsmodellen ska underlätta saneringsarbetet vid ett eventuellt utsläpp av olja eller andra föroreningar. Med verktyget som går det enkelt att göra spridningsprognoser timme för timme efter ett utsläpp. Det går också att spåra utsläppskällan. Verktyget är webbaserat och används för att animera hur strömmar, vindar och isläggning ändras. https://stw-vanern.smhi.se/

Användarträffen 8 okt 2021

Den 8 oktober bjöd vattenvårdsförbundet och SMHI in till digital användarträff för SeaTrack web Vänern. Totalt deltog 29 personer som fick information från SMHI om användningsområden med spridningsmodellen samt hur Länsstyrelsen jobbar vid ett oljepåslag. Kustbevakningen informerade också om deras behov av SeaTrack web Vänern och hur de kan jobba för ett effektivare skydd av Vänerns dricksvatten. Samtidigt diskuterade vi möjligheterna till samverkan i frågor om oljeskadeskydd i Vänern – Vänersamverkan oljeskadeskydd (VSO).