Läkemedelsrester i fisk från Vänern, Vättern och Mälaren 2020

IVL har på uppdrag av vattenvårdsförbunden för Vänern, Vättern och Mälaren, studerat läkemedelsrester i fisk i de tre stora sjöarna från 2020. Rapporten innehåller även en litteraturgenomgång av andra undersökningar av läkemedelsrester i fisk, både nationellt och internationellt. Projektet har finansierats av vattenvårdsförbunden för Vänern, Vättern och Mälaren, med bidrag från Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Hannes Waldetoft, Bahare Esfahani och Magnus Karlsson, IVL Svenska miljöinstitutet. Vänerns vattenvårdsförbund, 2021. Rapport nr. 122. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning