Förekomst av organiska miljöföroreningar i svenska ytvatten

Över 100 kemiska ämnen har analyserats i vattenverk, avloppsvattenverk och vattendrag kring och i sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren. Ett sjuttiotal av dessa ämnen klassificeras som läkemedel. Denna rapport är ett resultat av en provtagningskampanj genomförd under perioden juni 2019 till juli 2020. Arbetet har utförts i samarbete med Mälarens vattenvårdsförbund, Vänerns vattenvårdsförbund och Vätternvårdsförbundet. Arbetet har finansierats inom ramen för LIFE IP Rich Waters med stöd av EU:s LIFE-program och Havs- och vattenmyndigheten (HaV), ovan nämnda vattenvårdsförbund, länsstyrelserna i Västmanlands län, Jönköpings län och Västra Götaland samt de deltagande reningsverken och vattenverken i deltagande kommuner.

Daniel Malnes, Oksana Golovko, Stephan Köhler, Lutz Ahrens. Sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi och Sektionen för geokemi och hydrologi, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala 2020. Vänerns vattenvårdsförbund, 2021. Rapport nr 121. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning