Norra Vänern 2020

På uppdrag av Norra Vänerns Intressenter utförde SGS (f.d. SYNLAB) i samarbete med Medins Havs- och Vattenkonsulter 2020 års undersökningar av vattenmiljön i sjöar och vattendrag inom ramen för den samordnade recipientkontrollen i norra Vänern och tillflödande älvars mynningsområden inom Värmlands län. Årets undersökningar omfattade vattenkemi, växtplankton, kiselalger, bottenfauna, nätprovfiske och kvicksilver i gädda från Kattfjorden. Dessutom redovisas resultat från undersökningar av metaller och miljögifter i abborre och gädda, som utfördes av Calluna AB, på uppdrag av Norra Vänerns Intressenter och Vänerns Vattenvårdsförbund.

Ann-Charlotte Norborg Carlsson, SGS Analytics Sweden AB 2021.

Innehållsförteckning