Undervattensväxter i Vänern 2013-2018

Under 2018 genomfördes undersökningar av undervattensväxter (makrofyter) i 8 delområden i Vänern inom den nationella miljöövervakningen. I inventeringen av undervattensväxter i Vänern ingår totalt 22 delområden med en provtagningsfrekvens på cirka vart femte år. I den här rapporten redovisas resultaten från inventeringarna av makrofyter i samtliga delområden i Vänern mellan åren 2013-2018. En bedömning av ekologiska status med avseende på makrofyter har också genomförts i enlighet Vattendirektivet. Vänerns vattenvårdsförbund har samordnat projektet. Undersökningen finansierades med medel från Vänerns vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen i Värmlands län och Havs- och vattenmyndigheten.

Tina Kyrkander & Tove Lawenius. Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB. Vänerns vattenvårdsförbund, 2019. Rapport nr 108. ISBN/ISSN-nr: 1403–6134.

Innehållsförteckning