Satellitdata för miljöövervakning och fiskeriförvaltning i Sveriges stora sjöar

Under 2013-2014 genomförde Brockmann Geomatics och SLUs sötvattenslaboratorium ett samverkansprojekt där man använde satellitbaserad information för att bedöma växtplankton, siktdjup och fisk i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Framförallt var kopplingen mellan vattenkvalitet och fiskdensitet eller andelen karpfisk, vilket är relaterad till övergödningsproblematiken tydlig.

Petra Philipson Brockmann Geomatics. Alfred Sandström, Anders Asp, Thomas Axenrot, Anders Kinnerbäck, Henrik Ragnarsson-Stabo och Willem Dekker Sveriges Lantbruksuniversitet SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2015. Rapport nr 90. Vätternvårdsförbundet, Vättern-fakta 2015:5. Mälarens Vattenvårdsförbund. Hjälmarens vattenvårdsförbund. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning