Norra Vänern 2019

På uppdrag av Norra Vänerns Intressenter utförde SYNLAB i samarbete med Medins Havs- och Vattenkonsulter 2019 års undersökningar av vattenmiljön i sjöar och vattendrag inom ramen för den samordnade recipientkontrollen i norra Vänern och tillflödande älvars mynningsområden inom Värmlands län. Årets undersökningar omfattade vattenkemi, växtplankton, kiselalger, bottenfauna och kvicksilver i gädda från Kattfjorden. Dessutom redovisas resultat från undersökningar av metaller och miljögifter i abborre, som utfördes av Calluna, samt sedimentkemi, som utfördes av NIRAS (år 2018), på uppdrag av Norra Vänerns Intressenter och Vänerns Vattenvårdsförbund.

Ann-Charlotte Norborg Carlsson, SYNLAB 2020.

Innehållsförteckning