Miljögifter i Vänern – Vilka ämnen bör vi undersöka och varför?

Omfattande miljöövervakning av Vänern har pågått ända sedan tidigt 1970-tal av miljögifter i fisk. Sedan 1996 sker en kontinuerlig övervakning av förekomsten av metaller och vissa organiska miljögifter i fisk från fyra stationer i Vänern.

A. Palm m.fl. Utgiven av IVL rapport B1600 och Vänerns vattenvårdsförbund, 2004. Rapport nr 34. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Innehållsförteckning