Kväve och fosfor till Vänern och Västerhavet

Transporter, retention och åtgärdsscenarier inom Göta älvs avrinningsområde. 122 sidor. Rapport nr 29. På grund av rapportens storlek är den uppdelad i mindre avsnitt. Vänerns vattenvårdsförbund 2004. ISBN/ISSN-nr: 1403-6134.

Kartor och diagram

Närsaltsomsättningen inom olika vattensystem

Litteraturförteckning

Bilagor

Innehållsförteckning