Vattenrådsarbete

skyskrapa
skyskrapa

En arbetsuppgift för Vänerns vattenvårdsförbund är att utgöra ett vattenråd för Vänern. Vattenrådet deltar i genomförandet av EU:s vattendirektiv och svarar för den lokala samverkan och förankringen.

Digitalt samrådsmöte

Vänerns vattenvårdsförbund bjöd in till ett digitalt samrådsmöte om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027 för Vänern.

Vänerns vattenvårdsförbund bjöd in till ett digitalt samrådsmöte för Vänern fredagen den 5 februari kl.10-12. Länsstyrelsernas beredningssekretariat informerade om samrådshandlingarna och presentera den preliminära ekologiska och kemiska statusen för Vänern. Totalt deltog 40 personer som fick se förslag till förbättringsbehov, aktuella åtgärder i området. Vi fick också information om hur vi kan lämna in synpunkter samt lästips på samrådsmaterialet. Det fanns också tid för att ställa frågor.

Samrådspresentation Vänern.

Den 1 november 2020 till den 30 april 2021 genomför Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska förvaltas de kommande åren.

Samrådsmaterialet finns på Vattenmyndighetens webb, se här.