Vänerns vattenvårdsförbund 25 år!

Kalender Vänerns vattenvårdsförbud 25 år!

Den 29 augusti 1997 bildades Vänerns vattenvårdsförbund. Detta vill Vänerkansliet uppmärksamma genom att dela ut en jubileumskalender till alla medlemmarna i vattenvårdsförbundet.

I samband med 25-årsjubileumet har Vänerkansliet tagit fram en kalender, som har skickats ut till alla medlemmar i förbundet. Det finns några kvar och skulle du vilja få ett eget exemplar får du kontakta Vänerkansliet. Först till kvarn gäller!

Lite om oss

Vänerns vattenvårdsförbund är en ideell förening och vattenvårdsförbundet ska verka för att Vänern ska må bra idag och i framtiden. Detta genom att arbeta för bra vattenkvalitet och bevarande av sjöns arter och livsmiljöer. Flera års miljöövervakning har gjort att vi fått tillgång till mängder av värdefulla analysdata, vilka är nödvändiga för att studera Vänerns kvalitet. De undersökningarna som genomförs i Vänerns vattenvårdsförbunds regi ingår i den nationella miljöövervakningen. Det finns också undersökningar som ingår i industriernas eller avloppsreningsverkens egenkontroll av sin verksamhet och miljöpåverkan (så kallad recipientkontroll). Samordning sker mellan dessa undersökningar och vattenvårdsförbundets. 

Vänerns vattenvårdsförbund bildades den 29 augusti 1997. I och med att förbundet bildades fick samtliga organisationer, företag, kommuner och myndigheter med flera som nyttjar, påverkar, utövar tillsyn eller i övrigt värnar om Vänern möjlighet att bli medlemmar. Vid bildandet 1997 hade vattenvårdsförbundet 55 medlemmar och 20 stödjande medlemmar. I dag (2022) har förbundet 38 medlemmar och 35 stödjande medlemmar.

Innan nuvarande vattenvårdsförbund bildades fanns Åtgärdsgrupp Vänern (1992–1997). Men det fanns faktiskt ett vattenvårdsförbund tidigare på 1960–70-talet, men det lades ner 1976. Från 1976–1995 ansvarade Naturvårdsverket för Miljöövervakningen i Vänern. Från 1996 blev det regional miljöövervakning, men från år 2000 blev det återigen Nationella miljöövervakning i Vänern.

Aktuella miljöfrågor då och nu

Flera av de miljöfrågor som var aktuella för 25 år sedan är fortsatt aktuella för Vänern. Exempelvis hotet mot den biologiska mångfalden och miljögifter. Vid bildandet var det fokus på förhöjda kvävehalter i sjön och övergödning i Vänerns grunda vikar samt igenväxningen av skärgårdar och grundområden. Miljögifter var också en het fråga och det var framför allt kvicksilver och dioxin som behövde övervakas. I dag är det nya organiska miljögifter som är aktuella, exempelvis industriellt framställda kemikalier som går under samlingsnamnet PFAS. Igenväxningen av Vänerns stränder och skär är fortsatt ett problem som har ökat. Kvävehalterna har visserligen minskat, men ligger på en fortsatt hög nivå och flera av Vänerns grunda vikar har fortsatt övergödningsproblem. Risker med invasiva främmade arter var inte en fråga för 25 år sedan, vilket det är idag. Både igenväxning och risker med etablering av invasiva främmade arter är ett hot mot den biologiska mångfalden i Vänern.

Vi arbetar med aktuella miljöfrågor

Genom vattenvårdsförbundets arbete med vattenvårdsplanens del mål och åtgärder jobbar vi med aktuella miljöfrågor i Vänern. Under åtta år ska vattenvårdsförbundet tillsammans med medlemmarna fokusera arbetet på hållbar utveckling och biologisk mångfald i och vid Vänern. Detta uppdelat på fyra fokusområden som alla berör varandra på ett eller annat sätt:

  • Främmade arter (2022–2023)
  • Vattennivåer och biologisk mångfald (2024–2025)
  • Vattenkvalitet och närområden (2026–2027)
  • Miljögifter (2028–2029)

Valet av fokusområden har vi arbetat fram tillsammans med medlemmarna. Fokusområden för Vänern är ett arbetssätt för att bidra till att nå tre av de globala målen i Agenda 2030. Kärnan i arbete är just att arbeta för biologisk mångfald och hållbar utveckling i ett förändrat klimat.