Natur

Klippor. Vatten i bakgrunden. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

Kring Vänern finns höga natur- och kulturvärden. Flera skärgårdsområden och stränder är naturreservat.

I mitten av Vänern, där sjön är som smalast, sträcker sig ett pärlband av öar och skär. Det är Kållands skärgårdar från söder och från norr Lurö skärgård. Vattendjupet kring Lurö är bara ca 10 meter varför man skulle kunna säga att Vänern här delas i två sjöar. På öarna finns bestånd av en, ek och lind och ovanliga växter som tandrot, glansnäva, myskmadra och storrams. Här är fågellivet rikt.

Kållands skärgårdar är populära hos båtturister. De yttre skären är kala medan tallskog dominerar på öarna längre in mot land. I skyddade vikar växer vass. Fågellivet är väl representerat av arter från både skärgård och slättlandssjöar, som fiskgjuse, lärkfalk, storlom, havstrut och knölsvan. Hit kan man ta sig dels med egen båt, dels med M/S Magnus Gabriel från bland annat Läckö och Spiken. Skärgården är trevlig att utforska med kanot.

Naturen

Den tallskog som är vanlig på Vänerns öar kallas för hällmarkstallskog. Tall växer på de magra berghällar som är täckta av olika lavar, exempelvis renlav. I mer fuktiga och frodiga delar av Vänern dominerar gran, med inslag av björk och vide. I dungar av lövträd är ofta ek och björk vanliga.

I lugna vikar finner du vass. Säv växer ofta i vattnet utanför vassen. Andra arter i vassvegetationen är jättegröe, bredkaveldun och närmare land den gula svärdsliljan. Vänerns stora vattenmassor gör att klimatet vid sjön är varmare och du kan hitta arter från södra Sverige.

Eftersom Vänern påminner om ett stort hav finns flera som vanligen trivs vid havet, som till exempel slån, björnbär och sandstarr. Bland fåglarna finns havsarter som strandskata, silltrut, havstrut och roskarl. Vänern är Europas tredje största sjö, men har den största sötvattenskärgården. Här finns flera värdefulla områden för turism och friluftsliv, men också från naturvårdssynpunkt.

Djurö nationalpark

Djurö blev nationalpark år 1991 och består av ett trettiotal tallbevuxna öar som ligger mitt i Vänern. Stränderna har kala hällar och klapperstensstränder. På huvudön betar inplanterade dovhjortar som håller gräsmarkerna öppna. Till Djurö kommer man med båt, antingen sin egen eller med en hjälpsam fiskare.

Hindens rev

Som ett spjut sticker Hindens rev ut från Kållands västra sida. Du kan göra en torrskodd promenad fem kilometer rakt ut i Vänern om det inte är högvatten. Då bildar den yttre delen av revet ”Killingarna”, fem smala öar som skiljs åt av grunda sund. Revet fortsätter i en serie grund och dyker upp på motsatt sida i Hjortens udde. På Hindens rev växer väldiga nyponsnår, fackelblomster och vindpinade tallar blandat med rönn, asp och björk.