Miljö

Provtagning. Person på båt. Foto: Sveriges lantbruksuniversitet.

Hur mår Vänern och vilka är de största miljöfrågorna? Vänern är ett av de områden i landet som har speciellt värdefull natur. Vänerns värden utgörs även av landskapet runt sjön.

Förändringar av landskapet som exempelvis nya bryggor, master och vindkraftverk kan påverka Vänern negativt. Därför bör man planera långsiktigt för att hindra att samhällets förändringar skadar Vänerns stora natur- och kulturvärden.

Kommentar Katrina: ”Här kanske man ska lista några fler miljöproblem, som övergödning och miljögifter? Eller så bör detta avsnitt få en egen rubrik som handlar om exploatering.”

Vänern har på grund av sin storlek många ovanliga arter och en del av dem är hotade. Vi behöver veta mer om var dessa arter finns och hur vi ska skydda dem.

Förr fanns stora utsläpp från skogsindustrin och städerna som gick orenat ut i sjön.

Vänern är också en enorm dricksvattenresurs. Vattnet är i dag så rent att det går att dricka utan rening mitt ute i sjön. Att vattenkvaliteten är förhållandevis stabil beror på att sjön innehåller väldigt mycket vatten, faktiskt en tredjedel av landets sötvatten. Om Vänern skulle vara helt tom skulle det ta åtta till nio år att fylla den igen. Trots att vädret på senare tid har växlat mellan kallt och varmt, och torka har avlösts av extremt mycket regn har vattenkvaliteten i Storvänern varit förhållandevis stabil.

Förr fanns stora utsläpp från skogsindustrin och städerna som gick orenat ut i sjön. Många åtgärder har genomförts sedan 1960- och 1970-talen då det var som värst. Punktutsläppen av föroreningar har kraftigt minskat. Kvar att åtgärda är de mer svåråtkomliga utsläppen som näringsläckage från jordbruksmark, luftföroreningar från bland annat trafiken och kemikalieanvändningen i samhället.

Aktuella miljöfrågor

Grunda vikar

Många fiskar behöver grunda, syrerika vikar för att leka och växa upp i. Dessa områden har minskat eftersom vassen har ökat på grundområden i Vänern.

Kala skär och öar

Tidigare kala skär och öar har förbuskats och allt fler fågelskär har övergivits av häckande sjöfåglar. Framför allt tärnor och skrattmåsar vill ha öppen sikt när de häckar. Därför behöver de flytta längre ut i skärgården för att hitta kala skär.

Kväve

För höga halter av kväve i vattnet orsakar övergödning, vilket i sin tur kan gynna vassväxterna i Vänerns grunda vikar så att viktiga biotoper för fisk minskar.

I dag är fosforhalterna ute i själva sjön nära Vänerns naturliga tillstånd, vilket är låga halter jämfört med 1960- och 1970-talet då fosforhalterna var högre. Men en del skärgårdsområden och vikar har fortfarande för höga nivåer av både fosfor och kväve. Främst gäller det Dättern, Brandsfjorden, Kållandssundet, Kolstrandsviken, Varnumsviken, Ölmeviken och Ekholmssjön. Åar som rinner genom jordbruksområden till Vänern har också för höga halter av både kväve och fosfor som bidrar till övergödningen

Drygt 60 procent av kvävetillförseln till Skagerrak kommer från Vänern och Göta älv. Det bidrar till igenväxning av vissa alger, syrebrist och bottendöd längs västkusten. Detta leder bland annat till att fisken inte mår bra. Därför är det viktigt att vi minskar kvävehalterna i Vänern.

Fosfor

I dag är fosforhalterna ute i själva sjön nära Vänerns naturliga tillstånd, vilket är låga halter. Under 1960- och 1970-talet var fosforhalterna högre. Halterna har alltså minskat i Vänern. Men en del skärgårdsområden och vikar har fortfarande för höga fosforhalter (och för höga kvävehalter). Främst gäller det Dättern, Brandsfjorden, Kållandssundet, Kolstrandsviken, Varnumsviken, Ölmeviken och Ekholmssjön. Åar från jordbruksmark till Vänern har också för höga halter av både kväve och fosfor.

Miljögifter och kemikalier

Vänern har blivit mycket renare, men gamla utsläpp finns kvar i förorenade områden runt Vänern och i fet fisk. Många av miljögifterna är svårnedbrytbara och finns kvar i sjön under en lång tid. Även små halter kan medföra stor skada. Vänern är naturligt näringsfattig och därför mer känslig för miljögifter än mer näringsrika sjöar.

Vi har, liksom många andra sjöar, fortfarande kostrekommendationer för hur ofta man bör äta en del fet fisk från Vänern. Därför behöver all kemikalieanvändning som medför utsläpp i Vänern ses över. De fiskar som det gäller är bl.a.

Gamla synder med förorenade områden måste saneras.