Fåglar

Rödbena: Foto: Erik Landgren.

Vänern har norra Europas största sötvattensskärgård och är viktig som häckningsmiljö och rastplats för många fågelarter.

På många skär finns kolonier av sjöfåglar varav flera är arter som räknas som havsfåglar.

Många fåglar häckar vid Vänern

Över femtio arter av sjö-, våtmarks- och rovfåglar häckar vid Vänern. Cirka tjugo av dessa är internationellt eller nationellt hotade eller särskilt hänsynskrävande. I Dättern, Kilsviken och andra grunda Vänervikar kan du finna stora flockar av gäss, änder och vadarfåglar. Där häckar även den hotade arten rördrom.

Fågelskyddsområden

Tänk på att inte störa fåglarna när de häckar! För exempelvis storlom kan det räcka med ett enda tillfälle som honan lämnar äggen för att en trut ska hinna ta äggen. Därför har länsstyrelserna inrättat fågelskyddsområden på de viktigaste häckningslokalerna. På dessa ställen finns rödgula skyltar uppsatta.

I regel gäller att man inte får komma närmare än 100 meter från stranden mellan april och juli (kommentar Katrina: mellan 1 april och 31 juli?). Några undantag finns. Tänk på att du stör om du kommer nära även med en kajak eller liten jolle.

Havsörn behöver grova träd

Havsörnen är en viktig fågel i Vänern och den behöver fler boplatser som är ostörda med grova träd som klarar det stora boet. Tänk därför på att inte störa havsörnar som försöker bygga bo.

Skräntärnan och roskarlen hotade

Vänerns mest hotade sjöfåglar är skräntärnan och roskarlen. Roskarl är en vadare som har minskat kraftigt i antal, både i Vänern och runt Sveriges kuster. Endast fyra par fanns vid Vänern år 1999 och 2000, men glädjande nog nio par 2001. Framtidsprognosen för artens överlevnad är ändå allt annat än god. Under 1996-1999 häckade tre par skräntärnor i Vänern. Vid inventeringen år 2000 och 2001 påträffades endast två par.

Skräntärnan är starkt hotad som häckfågel i Sverige och i övriga Europa.