Vattenråd

Vy över vatten och strandkant. Foto: Vänerns vattenvårdsförbund.

En av arbetsuppgifterna för Vänerns vattenvårdsförbundet är att vara ett vattenråd för Vänern. Vattenrådet deltar i genomförandet av EU:s vattendirektiv och svarar för den lokala samverkan och förankringen.

Digitalt samrådsmöte

Vänerns vattenvårdsförbund bjöd in till ett digitalt samrådsmöte om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027 för Vänern, den 5 februari 2021.

Länsstyrelsernas beredningssekretariat informerade om samrådshandlingarna och presenterade den preliminära ekologiska och kemiska statusen för Vänern. Totalt deltog 40 personer som fick ta del av förbättringsbehov och aktuella åtgärder i området. Deltagarna fick också information om hur vi kan lämna in synpunkter samt lästips på samrådsmaterial.

Vattenmyndigheternas samråd

Mellan 1 november 2020 och 30 april 2021 pågick samrådet för Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska förvaltas de kommande åren. Samrådsmaterialet finns på Vattenmyndigheternas webb.

Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027 – Vattenmyndigheterna.se